Welcome to سلوچی ها

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

تمامی فعالیت ها

این جریان به طور خودکار بروز می شود   

 1. هفته گذشته
 2. در این مقاله مجموعه ای بهترین دل نوشته ها و سخنان بزرگان وپیشکسوتان ورزش کوهنوردی را با شما به اشتراک می گذاریم. با سلوچ همراه باشید. مجموعه سخنان بزرگان کوهنوردی مجموعه سخنان بزرگان کوهنوردی[/caption] دل نوشته ها به کوهستان بروید و نظم و آراستگی خوب آن ها را فرا گیرید. آرامش طبیعت به درون تان جاری خواهد شد همانطور که نور خورشید به درون درختان جاری می شود. بادها طراوت خود را به درون تان خواهند دمید و طوفان نیروی خود را، در حالی که بیم و ترس از شما فرو می ریزد همانطور که برگ های پاییزی می ریزند. “جان میور” پیروزمندان، فاتحان لحظه هایند و شکوه زندگی را در کام فرصت ها می جویند بسان همه دیگر آدمیان. آری از شکست می ترسند، اما عنان خویش به وحشت نمی سپارند. فاتحان واژه صبر را می شناسند آن ها می دانند که ارزش هر چیز به عمری است که در آن صرف می کنی. “زنده یاد مهدی عمیدی” می گویند رسیدن به آرامش هدف است باید گفت آرامش تختگاه نوک کوه است. آیا کوهنورد همیشه بر آن خواهد ماند؟ بیشتر زمان زندگی او در کوهپایه و دامنه می گذرد به امید رسیدن به آرامشی اندک و دوباره نهیب دل و دلدادگی به فرازی دیگر. مجموعه سخنان بزرگان کوهنوردی فاتحان واژه صبر را می شناسند آن ها می دانند که ارزش هر چیز به عمری است که در آن صرف می کنی.[/caption] بدون خطر مرگ، کوهنوردی دیگر کوهنوردی نیست ولی در کوهنوردی من به دنبال مرگ نیستم، دقیقا برعکس آن، من سعی در زنده ماندن دارم. اما زنده ماندن بدون وجود خطر مرگ نیز بسیار آسان است. مجموعه سخنان بزرگان کوهنوردی کوهنوردی هنر زنده ماندن در شرایط سخت است که شامل خطر مرگ هم می شود. بهترین کوهنورد کسی نیست که تلاش می کند تا یکی دو بار کارهای احمقانه بکند و سپس بمیرد. بلکه بهترین کوهنورد کسی است که سعی می کند بزرگ ترین کارها را انجام دهد و زنده بماند. شما باید نزد خودتان در نظر بگیرید که فلان کار را می توانید انجام دهید و یا نمی توانید. این یکی از اصلی ترین قسمت های کوهنوردی است که هر لحظه باید یادتان باشد. پیش خودتان بگویید: این حد و مرز من است. بیشتر از این نمی توانم، باید پائین تر از این حد توقف کنم و اگر شما از این حد بالاتر بروید مطمئنا در کوهنوردی کشته خواهید شد و هنر کوهنوردی زنده ماندن است نه مردن. “رینهولد مسنر” آه هیمالیای عزیز … تو چرا این چنین شگفت انگیز هستی؟ آیا می توانم بر قلل تو بوسه بزنم. یا کاری کنم سکوت تو به سخن درآید؟ آه هیمالیای عزیز … “سانتوش کالوار” کافی است از خانه خارج شوید و صعود کنید![/caption] مهم نیست کجا هستید، مهم نیست چه کسی هستید، مهم نیست سالن های سنگنوردی و یا سنگ ها نزدیک خانه تان چه اندازه بزرگ هستند، آنچه که واقعا مهم است اراده معطوف به اولین گام و ایجاد تغییر است. کافی است از خانه خارج شوید و صعود کنید! “آدام اوندرا” من زندگی خود را به صورت کامل و جدی می گذرانم. من این امکان را داشته ام که آدم ها و کشورهای زیادی را ببینم. این امکان را داشته ام که با قرار گرفتن در موقعیت های فوق العاده، نگاهی به گوشه های پنهان ضمیر باطنی ام داشته باشم. من برای خودم این گونه فکر می کنم تا جایی که هر چیزی را یک هدیه در نظر می گیرم. ترس از مرگ قدرت زیادی ندارد اما من به شدت از زندگی ام دفاع می کنم. “ولفگانگ گولیچ” مجموعه سخنان بزرگان کوهنوردی اما من کوهها و صحراهای درونم را جستجو می کنم.[/caption] کوه ها و صحراها مکان هائی هستند برای رسیدن به طبیعت، اما من کوهها و صحراهای درونم را جستجو می کنم. “راینهولد مسنر” از نظر کسانی که عادت دارند زیبایی برف را از پشت شیشه و از کنار بخاری تماشا کنند، کوهنوردی نوعی دیوانگی است، آخر برای چه کسی این همه راه برود؟ بار به دوش بکشد! با دستان کرخ شده و تن سرمازده ساعت ها درون چادر یا جانپناه، بلرزد، بی خوابی و کوفتگی را تحمل کند، سرانجام خسته و تشنه و گرسنه خود را به بالای کوه برساند و به پایین برگردد؟! کسی که هیچ گاه لذت رسیدن به قله را نچشیده، کسی که تن به طبیعت نسپرده و با آن انس و الفت پیدا نکرده، حق دارد چنین بیاندیشد. مجموعه سخنان بزرگان کوهنوردی ما فاتحان خام فتح های بی فایده نیستیم. حکایت ما، حکایت بازجستن روزگار وصل است. در این دیرگاه دور ماندن از اصل خویش، در این هجوم تکنولوژی دردسرساز و جنگ طلب. کوهنوردی عشق به طبیعت است. عشقی به پاکی چشمه سار، به سبزی جنگل، به نیلگونی دریا، به صلابت سنگ، به لطافت گل، به فروتنی خاک، به سپیدی برف، به توفندگی طوفان، به سبکی نسیم وبه سنگینی کوه. مجموعه سخنان بزرگان کوهنوردی کوهنوردی یک روش زندگی است. روشی که در آن یک سیب بین همه اعضاء گروه تقسیم می شود. روشی که در آن قوی ترین عضو گروه به پای ضعیف ترین راه می رود. راهی که رقابت ندارد راهی که به رهروانش حقوق نمی دهند و ایشان را نیازی به سوت و کف مشوقان در قله نیست. ناجی بی منت یکدیگرند. گروه می سازنند تا دل جوانان به سنگ بند کنند تا به ننگ بند نشود. مزدشان معراج روح است و تشویق شان نوازش باد. قانون شان عشق است و قانون گذارشان معشوق. عشق به طبیعت، عشق به زندگی است و زندگی تجلی عشق است و مرگ آنجاست که عشق نیست. کوهنوردی عشق به طبیعت است و عشق به طبیعت، ورزش ما نیست، باور ماست، زندگی ماست. به راستی که کوهنوردی فقط ورزش نیست، کوهنوردی یک روش زندگی است. “ادموند هیلاری اولین صعود کننده اورست“ مجموعه سخنان بزرگان کوهنوردی ادموند هیلاری: شاید من اولین فردی نباشم که اورست را صعود کردم اما اولین کسی هستم که بعد از صعود قله زنده برگشتم! Delxan Daresi هرگز تاسف نخورید: زمانی که با دلایل منطقی برنامه ای انجام نشده قله ای هم صعود نمی شود. مجموعه سخنان بزرگان کوهنوردی اد ویستور: صعود به قله امری اختیاری است در حالیکه فرود از آن اجباری خواهد بود. مجموعه سخنان بزرگان کوهنوردی ولفگانگ گولیچ : مهمترین عضله یک کوهنورد مغز اوست! Delxan Dares اتفاق در کوهنوردی بیشمار است اما من اشتباهات خود را خواهم شمرد.مجموعه سخنان بزرگان کوهنوردی Edward Whimper کوهنوردی هم جرئت و قدرت می خواهد و هم جسارت اما فاصله‌ي ميان جسارت و حماقت به اندازه‌ي يك تار موست! Delxan Daresi صعود نکردن هم قسمتی از فرایند صعود است. “دودو کوپلد” گاهی اوقات اتلاف وقت در کمپ اصلی موجب خلق یک مسیر نو خواهد شد. مجموعه سخنان بزرگان کوهنوردی “نلسون ماندلا” هر فردی بعد از صعود از یک قله فوق العاده دشوار درخواهد یافت که قله های بسیار بزرگ دیگری برای صعود وجود دارند. بیشتر بخوانید: اولین صعود ثبت شده به قله توچال مهدی عمیدی ،پلنگ برفی ایران، را بهتر بشناسیم شاهین عارف نیا را بهتر بشناسیم لیلا اسفندیاری را بهتر بشناسیم
 3. سرپرستی یا هدایت یک تیم کوه‌نوردی در نوع خود هنری است منحصر به‌فرد. هنر گردآوری افرادی با اخلاق و رفتارهای مختلف و فرهنگ‌های گوناگون، داشتن حداقل‌های مدیریتی و دانش علمی و عملی کوه‌نوردی، هنر برنامه‌ریزی و البته هنر بهبود عملکرد گروه در هر برنامه نسبت به برنامه پیشین. در این راستا قابلیت‌های ذهنی و روانشناسی افراد بسیار دخیل هستند که از جمله آنها نحوه صحیح انتقاد کردن از افراد گروه و البته انتقاد شنیدن از اعضای تیم می‌باشد. در ادامه با سلوچ همراه باشید. هنر انتقادپذیری و انتقاد کردن 1- انتقاد سازنده و موثر از اعضای گروه . انگیزه شما از انتقاد کردن چیست؟ اگر انگیزه‌ای غیر از پیشرفت و اصلاح خطاهای شخص مورد نظر یا بهبود توانایی‌های او دارید یا در پی نفع شخصی هستید بهتر است از همان ابتدا از چنین انتقادی پرهیز کنید. . ابتدا مطمئن شوید که شخص یا اشخاص مد نظر شما در این زمان آماده شنیدن انتقادات مطرح شده می‌باشند، هیچ چیز بدتر از یک انتقاد و بازخورد ناخواسته و بی‌موقع نیست. . برای شروع انتقاد حتما از لحنی مطمئن و قابل اعتماد استفاده کنید، دریافت انتقاد از کسی که به شما احترام می‌گذارد و می‌توانید به او اعتماد کنید بسیار تاثیرگذارتر است. . از شخص مورد نظر بخواهید تا بازنگری و بازبینی در نحوه رفتار و اجرای خود داشته باشد. به این شکل این اشخاص را درگیر انتقاد از عملکرد خود و بررسی نقاط ضعف و قوت خود می‌کنید. . بجای تاکید و توجه بر انگیزه و قصد شخص، روی عملکرد او تمرکز کنید. به این ترتیب به این فرد اجازه می‌دهیم تا در مورد نحوه عملکرد خود به بینش درونی بهتری برسد. . سعی کنید تا انتقاد شما سازنده و از روی حسن نیت باشد، ترکیبی از رفتار اشتباه و در عین حال انتقاد از شخص، نمی‌تواند نتیجه مطلوبی در پی داشته باشد. هنر انتقادپذیری و انتقاد کردن ترکیبی از رفتار اشتباه و در عین حال انتقاد از شخص، نمی‌تواند نتیجه مطلوبی در پی داشته باشد.[/caption] 2- انتقادپذیری و دریافت بازخوردها پس از اجرای برنامه و در زمانی که مناسب باشد از افراد شرکت کننده در برنامه تقاضا کنید تا از دیدگاه خود نقاط ضعف و قوت شما و نحوه اجرای برنامه را با هدف بهبود کیفیت برنامه‌های تیمی و نحوه عملکرد شما بیان کنند. . دیدگاه مثبتی در خصوص دریافت بازخوردها داشته باشید و به قصد پیشرفت و بهبود کیفیت عملکرد خود به آنها نگاه کنید. . حتما زمانی را برای پاسخگویی به بازخوردها و انتقادات اختصاص دهید، به این ترتیب به افراد گروه اطمینان می‌دهید که به انتقادات و ایرادات آنها توجه کرده و در پی بهبود آنها هستید.هنر انتقادپذیری و انتقاد کردن . بخاطر داشته باشید انسان جایزالخطاست و به این ترتیب در هر مرتبه و مقامی از غرور بیجا و البته از فرار از انتقادات سازنده پیشگیری می‌کنید. . از فرد یا افردی که با صرف وقت و اهمیت قائل شدن برای شما و تیم اقدام به انتقاد سازنده و اعلام دیدگاه‌های خود می‌کنند تشکر کنید، از این موضوع می‌توانید بعنوان فرصت و عاملی برای پیشرفت خود استفاده کنید. نظر شما چیست؟ شما چه تجربیاتی در سرپرستی گروههای کوهنوردی و طبیعت گردی دارید؟آیا مقاله ما تمامی مطالب را در بر می گرفت؟ لطفا نظرات و تجربیات خود را با ما و دیگر سلوچی ها در میان بگذارید. بیشتر بخوانید: بیانیه تیرول (بهترين شيوه عملكرد در ورزش های كوهستانی) مدیریت در برنامه های کوهنوردی جایگاه روانشناسی در صعودهای بلند کوهنوردی مدیریت بحران در صعود های ورزشی
 4. اگر شما یک طبیعت گرد و کوهنورد باشید حتما تجربه برخورد با مردم محلی را ضمن عبور از مسیر های طبیعی داشته اید.یکی از مهمترین مسایل در سرپرستی یک برنامه طبیعت گردی داشتن برخورد مناسب با عشایر و افراد بومی منطقه است. برخوردی که گاهی به دلیل تفاوت عمیق مذهبی و فرهنگی می تواند چالش آفرین باشد. در این مقاله مهم ترین نکات برای داشتن برخورد مناسب با عشایر و مردم محلی را با شما به اشتراک می گذاریم . با سلوچ همراه باشید.با روستاییان و افراد محلی چگونه رفتار کنیم؟ با روستاییان و افراد محلی چگونه رفتار کنیم؟ 1-رعایت ادب در برخورد با روستانشینان، عشایر و چوپان‌ها رعایت احترام و ادب را مد نظر داشته باشید. بویژه در سلام دادن به ریش‌سفیدان همیشه پیش‌دستی نمایید. از آنجایی که این‌گونه افراد به کوه‌نوردان به چشم شهرنشینان و افراد باسواد نگاه می‌کنند، انتظار رعایت آداب و معاشرت بیشتری را از طرف آنها دارند. 2-حفظ حریم روستا هنگام عبور از داخل روستا، از شوخی کردن با هم‌نوردان جداً پرهیز کنید و باید در نظر داشته باشید که ورود شما به روستا به ویژه در لباس و تجهیزات کوه‌نوردی که معمولاً رنگهای شادی نیز دارند، کنجکاوی جمعیت روستایی را برانگیخته می‌کند و حرکات و رفتار شما را در زیر ذره‌بین قرار می‌دهد. بدون اجازه گرفتن عکس نگیرید![/caption] 3-مهربان باشید در برخورد با بچه‌ها مهربان باشید و از اینکه ممکن است دنبال شما راه بیفتند و وسایل شما را از روی کنجکاوی لمس کنند صبور باشید. 4-بدون اجازه گرفتن عکس نگیرید از عکس گرفتن و فیلمبرداری داخل روستا، بدون اطلاع از فرهنگ و آداب و رسوم منطقه، خودداری نمایید. با روستاییان و افراد محلی چگونه رفتار کنیم؟ 5-حریم خانه هارا حفظ کنید از توقف در مقابل درب ورودی خانه‌ها پرهیز نمایید و سعی کنید در مقابل اماکن عمومی از قبیل مغازه‌های روستا، قهوه خانه، مسجد و یا میدان توقف کنید. 6-پوشش مناسب داشته باشید از پوشیدن شلوار کوتاه و زیرپوش رکابی در داخل روستا یا هنگام عبور از کنار چادرنشینان پرهیز کنید. با روستاییان و افراد محلی چگونه رفتار کنیم؟ 7-تحریک نکنید هنگام برداشتن آب از چشمه‌ها و قنات‌های داخل آبادی سعی کنید از افراد مسن و باتجربه گروه جهت آوردن آب استفاده کنید. (از آنجایی که وظیفه آب آوردن و شستن لباس‌ها و ظروف بر عهده دختران جوان می‌باشد این محل‌ها در بیشتر اوقات روز به زنان و دختران اختصاص دارد.) 8-توی ذوقشان نزنید افراد روستایی و عشایری خود را از لحاظ جسمانی و برخورد با طبیعت قوی‌تر از شهری‌ها می‌دانند. سعی کنید توی ذوقشان نزنید. سعی کنید توی ذوقشان نزنید...![/caption] 9-به اماکن مقدس احترام بگذارید هنگام ورود و نزدیک شدن به اماکن مذهبی که معمولاً با نامهای پیر، قدمگاه، اجاق، زاویه، آستانه، سقاخانه و ... شناخته می‌شود، باید در نظر داشته باشید که اینگونه اماکن در نظر مردم بومی از قداست و احترام زیادی برخوردارند. برخی از درختان مثل درخت توت، زال‌زالک، سدر (کنار)، مورد و ... نیز مقدس شمرده می‌شوند. البته این قداست از مکانی به مکان دیگر فرق می‌کند. با روستاییان و افراد محلی چگونه رفتار کنیم؟ 10-وارد حریم مزارع نشوید از ورود به کشتزارهای گندم و علفزارهایی که در انحصار افراد قرار دارند جداً خودداری کنید. در صورت اجبار از مرزهای موجود بین قطعه زمین‌ها استفاده نمایید. باید توجه داشت درآمد روستاییان مناطق کوهستانی معمولاً بسیار پایین بوده و تنها راه درآمدشان چند راس گوسفند و همین مزارع کوچک می‌باشد. 11-بدون اجازه وارد مزارع و محل کارشان نشوید از آنجایی‌که در فصل کاشت و یا موقع وجین و برداشت محصول، زنان و دختران جوان نیز پابه‌پای مردان در مزارع و باغات به کار مشغولند، لذا باید از ورود به آنجا بدون اجازه جداً خودداری کرد. 12-فروتن باشید در صورت ورود ناخواسته به ملک خصوصی افراد در مواجهه با اعتراضشان به جای بحث و مجادله، از آنها عذرخواهی نمایید. 13-با سگ های گله درگیر نشوید در برخورد با سگهای گله نباید سربه‌سر آنها گذاشت و آنها را عصبانی‌تر کرد زیرا در این صورت نارضایتی صاحب گله را نیز فراهم کرده‌اید. در مقابله با سگ‌ها از خود چوپان یا صاحب سگ کمک بگیرید. با روستاییان و افراد محلی چگونه رفتار کنیم؟ 14-در پرسیدن فاصله بین محل ها اصرار نکنید موقع پرسیدن فاصله محل‌ها، توجه داشته باشید که افراد بومی در تخمین زمان‌ها، معمولاً به علت عدم استفاده زیاد و روزمره از ساعت، یا به علت آشنایی و رفت‌وآمد زیاد در محل، آن را نزدیک‌تر از آنچه هست برآورد می‌کنند یا در دوری فاصله‌ها دچار اغراق و مبالغه می‌گردند. زندگی در طبیعت بیشتر با اوقات شرعی و طلوع و غروب آفتاب ارتباط دارد.با روستاییان و افراد محلی چگونه رفتار کنیم؟ نظر شما چیست؟ شما چه تجربیاتی در برخورد با افراد بومی و عشایر داشته اید؟ آیا مقاله ما همه نکات را در بر گرفته بود؟ نظریات و تجربیات خود را با ما دیگر سلوچی ها در میان بگذارید. بیشتر بخوانید: با محلی ها چگونه تعامل کنیم
 5. فردی برای فاصله گرفتن از مشکلات زندگی و تجربه هیجان و بالا بردن آدرنالین در در خون خود تصمیم می گیرد تا در یک شرایط سخت آب و هوایی و در یک کوهستان خطرناک اسکی کند ولی اتفاقی ناگوار برای او می افتد که مجبور میشود برای نجات جان خود مبارزه کند... دانلود فیلم معجزه در کوهستان با لینک مستقیم او مجبور می شود برای نجات جان خود مبارزه کند... [/caption] تماشای تریلر فیلم دانلود تریلر دانلود فیلم معجزه در کوهستان با لینک مستقیم BluRay حجم فایل: 1.1GB رزولوشن: 1080p دانلود زیرنویس دانلود فیلم با لینک مستقیم
 6. حمل کوله‌پشتی سبک می‌تواند موجب سرعت بیشتر، پیمایش مسافت بیشتر و راحتی بیشتر در طی مسیر شود و در مقابل حمل بار بیشتر می‌تواند موجب آسیب به زانوها، کمر، گردن و البته کُند شدن و حتی کوتاه‌تر شدن مسیری شود که یک کوه‌نورد می‌تواند طی کند. چگونه وزن کوله‌پشتی را کاهش دهیم بنابراین وزن مناسب کوله‌پشتی تاثیر بسزایی در اجرای یک برنامه کوه‌نوردی یا طبیعت‌‌گردی دارد.در ادامه با سلوچ همراه باشید. چگونه وزن کوله‌پشتی را کاهش دهیم وزن مناسب کوله‌پشتی تاثیر بسزایی در اجرای یک برنامه طبیعت‌‌گردی دارد.[/caption] چگونه وزن کوله‌پشتی را کاهش دهیم – آگاهی از وزن پایه کوله و محاسبه آن بسته به توانایی و شرایط بدنی خود، وزن پایه‌ای که می‌توانید حمل کنید را در نظر بگیرید. این وزن پایه بدون در نظر گرفتن آب آشامیدنی و غذای شما محاسبه می‌شود زیرا اینها در طول مسیر دائما در حال مصرف شدن و در نتیجه کم شدن از وزن کوله شما هستند اما در طول مسیر از وزن لوازم و ابزاری مانند طناب یا کیسه‌خواب و چادر شما کاسته نمی‌شود، بنابریان حتماً باید در تعیین وزن پایه قابل حمل توسط شما مورد توجه قرار گیرند. اصولا برخی کوه‌نوردان خود را بر اساس وزن پایه کوله‌پشتی معرفی می‌کنند، مثلا اگر وزن پایه و لوازم کوله شما زیر 10 پوند باشد (تقریبا5/4 کیلوگرم)، شما کوه‌نورد بسیار سبک‌باری هستید، اگر وزن پایه کوله شما زیر 20 پوند (تقریبا 9 کیلوگرم) باشد، شما کوه‌نورد سبک‌باری هستید و در برخی موارد کوه‌نوردان سنتی وزن پایه کوله خود را تا 30 پوند در نظر می‌گیرند. سلوچ – لوازم و ابزار خود را وزن کنید. توسط یک ترازوی آشپزخانه یا ترازوی مخصوص وزن کردن چمدان، که دقت بالایی دارند تمام ابزار خود را وزن کنید. نوشتن و یادداشت کردن وزن ابزاری که با خود حمل خواهید کرد روی یک کاغذ می‌تواند کمک بسزایی برای انتخاب ابزار و تعیین وزن پایه کوله شما داشته باشد. چ گونه وزن کوله‌پشتی را کاهش دهیم - جایگزین کردن ابزار قدیمی با ابزار جدید پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی به‌نحوی است که هر از گاهی کمپانی‌های تولید کنند ابزار و لوازم کوه‌نوردی اقدام به تولید ابزار و لوازم جدیدتر، مقاوم‌تر والبته سبک‌تر می‌نمایند. به این منظور اگر شرایط مالی شما اجازه می‌داد 4 وسیله را برای تعویض و جایگزینی در اولویت قرار دهید. نخست کوله‌پشتی، دوم کیسه خواب، سوم زیرانداز کیسه‌خواب و چهارم چادر کوه‌نوردی . چگونه وزن کوله‌پشتی را کاهش دهیم - حذف ابزار و وسایل غیرضروری پس از پایان برنامه، کوله خود را خالی کرده و روی زمین بچینید. ابزار و وسایل خود را به سه دسته تقسیم کنید، دسته نخست ابزار و وسایلی که از آنها زیاد استفاده می‌کنید، دسته دوم ابزار و وسایلی که از آنها کم و بیش استفاده می‌کنید و در نهایت دسته سوم ابزاری که از آنها اصلا استفاده نمی‌کنید. همچنین هنگام چیدن کوله‌پشتی خود با واقع‌گرایی از خود سوال کنید که بعنوان مثال آیا لازم است که در این برنامه دو جفت دستکش یا لباس همراه داشته باشم؟ سلوچ - برنامه غذایی مشخص لحظاتی را صرف این موضوع کنید که برای هر وعده غذایی در طول اجرای برنامه چه مواد غذایی لازم دارید. منطقی‌تر آن است که غذایی که حمل می‌کنید وزنی در حدود 5/1 تا 5/2 پوند و کالری معادل 2500 تا 4500 کیلوکالری داشته باشد. چگونه وزن کوله‌پشتی را کاهش دهیم کوله‌پشتی خود را از نو بچینید و از ظروف کوچک و سبک پلاستیکی استفاده کنید تا وزن کوله کاهش یابد. [/caption] – از نو چیدن کوله‌پشتی آیا شما برای یک برنامه یک روزه یا آخر هفته نیاز به همراه داشتن یک خمیردندان بزرگ دارید؟ آیا برای حمل اندکی پنیر از ظرف نسبتا بزرگی استفاده می‌کنید؟ کوله‌پشتی خود را از نو بچینید و از ظرف‌های کوچک و سبک پلاستیکی استفاده کنید تا وزن کوله شما کاهش یابد. سلوچچگونه وزن کوله‌پشتی را کاهش دهیم تماشای ویدئو چگونه کوله پشتی را برای یک برنامه طولانی پر کنیم؟ در این ویدئو جیمی چن کوهنورد معروف به ما نشان می دهد که چگونه کوله پشتی خود را برای شرکت در یک برنامه صعود طولانی آماده نماییم. با سلوچ همراه باشید. دانلود وید - تقسیم بار بار خود را با همنورد خود تقسیم کنید، حتی به این منظور می‌توانید بار سنگین خود را میان اعضای گروه یا تیم تقسیم کنید. سلوچ ترجمه: پویا سلیمانی بیشتر بخوانید: راهنمای بسته بندی وسایل کمپینگ در کوله پشتی +ویدئو شبکه اجتماعی سلوچی ها اینستاگرام سلوچ تلگرام سلوچ آپارات سلوچ
 7. درود بر استاد عزیز
 8. درد شیوه ی بدن برای اعلام این است که چیزی در حال رُخ دادن است و مطمئنا” تفاوتی میان درد و آزردگی طبیعی و دردی که می‌گوید : ” آهای، خیلی خوب تمرین کردی ! ” و درد ناشی از آسیب که می‌گوید : ” وایسا، یه اتفاق جدی داره میفته ! ” وجود دارد. اگر می‌خواهید تمرینات مؤثری داشته باشید و به خودتان لطمه نزنید، دانستن تفاوت این دردها مهم است. بنابراین بیایید به جزئیات رمز گشایی زبان بدن‌تان بپردازیم. با سلوچ همراه باشید. درد خوب و درد بد در تمرینات درد خوب و درد بد در تمرینات را بهتر بشناسیم درد خوب اگرچه سخت است وقتی که از خواب بیدار می شوید و از پله‌ها پایین می آید، بعضی از عضلات تان دردناک است، اما این درد طبیعی و خوب است. یعنی تا زمانی‌که این درد را در عضلات مورد هدف تمرینات روز قبل احساس می‌کنید، خوب است پس اگر صبح روز بعد از تمرینات سخت با احساس کمی گرفتگی و درد بیدار شدید نگران نباشید. (به احتمال زیاد DOMS را تجربه می‌کنید ؛ آزردگی عضلانی با شروع تاخیری تمرینات). اگر در خصوص درد تأخیری یا همان DOMS اطلاع ندارید این مطلب را بخوانید: با درد عضلات پس از ورزش چه کنیم؟ دانلود ویدئو جنبه معکوس این قضیه هم این است که اگر ۵۰ دراز و نشست انجام داده اید و حالا در قسمت پایین کمر درد دارید، نشان‌دهنده این است که نحوه اجرای‌تان نادرست است و اگر می‌خواهید بدون آسیب به کمرتان در قسمت شکم نتیجه بگیرید، باید اصلاحش کنید. به‌طور کلی درد ملایمی که کمتر از ۴۸ ساعت طول بکشد، یعنی همه چیز خوب است و می‌توانید ادامه دهید. درد خوب و درد بد در تمرینات درد بد همه ما این را شنیده‌ایم که ” نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود “، اما این قانون همیشگی نیست. شما باید مراقب درد شدیدی که در قسمت یا نقطه‌ای خاص احساس می‌کنید باشید . این درد بد است و احتمالا” علامت هشداردهنده‌ای از یک آسیب جدی مانند پارگی است. ۳ نمونه از درد بد عضله ضرب دیده اگر در حین تمرین احساس انقباض ناگهانی کردید، احتمالا” عضلات تان ضرب دیده و واکنشی که نشان می‌دهید به شدت این ضرب دیدگی بستگی دارد. بازهم این حالت می‌تواند علامتی از سوی بدن‌تان باشد که می‌گوید، یا بیش از اندازه انجامش داده اید یا اجرای نادرستی داشته اید. آن حرکت خاص را متوقف کنید تا عضله آسیب دیده بیش از این آسیب نبیند و کم کم ترمیم شود. اگر زمانی که به آرامی هم حرکت می‌کنید، درد و ناراحتی داشتید و یا دردتان بیشتر از دو هفته طول کشید، یعنی ضرب دیدگی عضله جدی تر و شدید تر است. در این مورد به پزشک مراجعه کنید. درد خوب و درد بد در تمرینات عضلات شما، نیرو را به درستی دریافت نمی‌کنند...[/caption] مفاصل دردناک اگر در حال انجام حرکت چرخش نیم دایره (kettle bell swing) هستید و ناگهان دردی شدید در کمرتان احساس می‌کنید، زمان توقف است! احساس درد و ناراحتی در مفاصل می‌تواند هشداری برای این خطر باشد که عضلات شما، نیرو را به درستی دریافت نمی‌کنند و بافت نرم دور مفاصل (مثلا” تاندون‌ها، رباط و محل اتصال عضلات) بیش از حد فشار دریافت می‌کنند. دردی که بیشتر می‌شود هر نوعی از درد ( شدید، خفیف یا هر جور دیگر ) که با ادامه تمرینات، تدریجا” بد تر و شدید تر می‌شود، علامت خوبی نیست. اگر هر کدام از این ها را تجربه کردید، آن فعالیت را متوقف کنید تا به پزشک‌ مراجعه کرده و دلیلش را بررسی کنید. به طور کلی دردی که در اثر آسیب باشد، زمانی رخ می‌دهد که از عضله ای بیش از اندازه استفاده شده باشد چون به احتمال زیاد کم تحرکی بخشی دیگر از بدن را جبران می‌کند. برای مثال بیماران زیادی را مشاهده کرده ایم که آسیب دیدگی همسترینگ‌شان به دلیل حرکت نادرست در عضلات سرینی بوده است. درد خوب و درد بد در تمرینات [caption id="attachment_4768" align="aligncenter" width="457"] پیش از شروع تمرینات بدن‌تان را با تحرک گرم کنید.[/caption] پیشگیری از درد اصلی ترین دلیل این‌که باید پیش از شروع تمرینات بدن‌تان را با تحرک گرم کنید، پیشگیری از درد و آسیب است. گرم کردن اولین راه جلوگیری از آسیب‌ است. یک گرم کردن پویا شامل حرکاتی است که عضلات غیر فعال را به تحرک واداشته، آن ها را منعطف و کشیده کرده و بدن‌تان را برای تمرینات آماده نماید. همچنین گرم کردن پیش از تمرین باعث می‌شود، عضلات هدف دقیقا” به کار گرفته شوند. حرف آخر این‌که شما باید به بدن‌تان گوش دهید. با فهمیدن انواع متفاوت درد بدن‌تان را بهتر خواهید شناخت و بهتر می توانید به نیازهایش پاسخ دهید. درد خوب و درد بد در تمرینات منبع شبکه اجتماعی سلوچی ها اینستاگرام سلوچ تلگرام سلوچ آپارات سلوچ
 9. اگر عبارت تمرین در ارتفاع را به هر کسی بگویید، بلافاصله اولین تصاویری که در ذهنش نقش می‌بندد، که افراد علاقه‌مند به صعود از ارتفاعات و قله‌هاست و ورزش بسیار طاقت فرسا و هیجان‌انگیزی که فقط افراد خاصی قادر به انجامش هستند.تمرین در ارتفاع و تناسب اندام اما این نوع ورزش تنها برای کسانی که مایل به صعود به کوه‌های کیلیمانجارو و یا بالاترین قله‌های جهان هستند، منفعت ندارد. بلکه فواید دیگری نظیر افزایش استقامت، سرعت و عملکرد کلی در هر ورزش، از دو و دوچرخه‌سواری گرفته تا فوتبال و راگبی و همچنین برای سلامت و تناسب‌اندام افراد عادی دارد. با سلوچ همراه باشید. تمرین در ارتفاع و تناسب اندام را بهتر شناسیم اما آنچه اکثر مردم نمی‌دانند این است؛ این نوع تمرینات که به عنوان در معرض قراردهی فرد در شرایط هیپوکسی شناخته می‌شود، دارای مزایای سلامتی فراوان برای مردم عادی است که اکنون از هر زمان دیگری قابل دسترس‌تر است. با کاهش اکسیژن، بدن برای استفاده از O2 کارآمدتر می‌شود. [/caption] همه‌ی کاری که شما باید انجام دهید این است که ملاقاتی با یک مربی حرفه‌ای و آشنا با ارتفاع ترتیب دهید تا بتوانید تمرین کنید و در طول روز از مزایای این تمرینات بهره‌مند شود.”این پروسه حداقل هشت جلسه طول می‌کشد، قبل از اینکه متوجه تغییرات در میزان عملکرد استقامتی خود شوید.”به دلیل اینکه با کاهش اکسیژن، بدن برای استفاده از O2 کارآمدتر می‌شود. پس هنگامی که شما به محیطی با سطوح اکسیژن نرمال بازگردید، می‌توانید با شدت بیشتری فعالیت کنید.زیرا بدن شما به معنای واقعی از اکسیژن اشباع شده‌است.” تمرین در ارتفاع و تناسب اندام فواید تمرین در ارتفاع تمرین در ارتفاع دارای تعداد بسیاری اثرات مختلف دیگر نیز هست. بهبود راندمان اکسیژن‌رسانی که از لحاظ علمی اثبات شده است که سبب تقویت قلب و ریه‌ها، جلوگیری از اضطراب و افسردگی و درمان انواع بیماری‌ها مانند دیابت، آرتریت و حتی کمک به کسانی که آسیب نخاعی دارند، می‌شود. تحقیقات منتشر شده توسط آکادمی مغز و اعصاب آمریکا نشان داده‌است که افراد دارای جراحات اندک در ستون فقرات که در قسمت اعصاب نخاعی آن‌ها باقی مانده بودند، می‌توانند به وسیله‌ی در معرض قراردهی این افراد در شرایط هیپوکسی متناوب (IHE) به حالت طبیعی بازگردند. نوزده فرد آسیب دیده که در یک مطالعه‌ی آکادمیک شرکت کردند، ۴۰ دقیقه جلسات IHE را به طور روزانه به مدت پنج روز انجام دادند. توانایی پیاده‌روی همه‌ی شرکت‌کنندگان بهبود یافته بود و بیش از ۳۰درصد سرعت پیاده‌روی خود را طی تمرین حداقل یک دهم متر در ثانیه افزایش دادند. همچنین ۷۰درصد استقامت خود را با حداقل ۵۰ متر پیاده‌روی در ارتفاعات افزایش دادند. دا دانلود ویدئو علت بوجود آمدن تمام این اثرات مفید در بدن اینست که هنگامی که در معرض هوای کم اکسیژن قرار می‌گیرید، بدن با ایجاد و افزایش گلبول‌های قرمز جدید برای افزایش میزان اکسیژن به این شرایط پاسخ می‌دهد که این عمل سیستم ایمنی را تقویت می‌کند. از نظر بهبود سطح تناسب‌اندام، این افزایش در گلبول‌های قرمز همچنین به معنی افزایش اکسیژن و مواد مغذی درون عضلات است و تبدیل آن‌ها به انرژی طی عملکرد ورزشی است، که منجر به عملکرد کارآمدتر بافت‌های مختلف بدنی می‌شود که پیامد آن افزایش ظرفیت هوازی است. اگر این‌ها همه کافی نیستند، تمرین در ارتفاع نیز شما را لاغرتر و اندام‌تان را متناسب‌تر می‌کند. زندگی در ارتفاعات مطالعه‌ای در سال گذشته انجام شد که نشان داد افرادی که در ارتفاعات زندگی می‌کنند، کمبود چاقی دارند. این تحقیق بر نیروهای ارتش ایالات متحده بر اضافه‌وزن نیروهای نظامی تمرکز داشت. تمرین در ارتفاع و تناسب اندام کسانی که در ارتفاع ۲۰۰۰ متر یا بالاتر زندگی می‌کنند، وزن آنها در مقایسه با افرادی که زیر ۱۰۰۰ متر زندگی می کنند، تقریباً نصف است. علت این است که قرار گرفتن در معرض محیط‌های کم‌اکسیژن سطح هورمون گرسنگی (گرلین) را کاهش می‌دهد و بدن را تشویق به تولید مقادیر بیشتری از لپتین که همان هورمون سیری است، می‌کند. مردم ساکن در ارتفاعات کمتر تمایل به پرخوری دارند. آن‌ها را هیچ وقت در باشگاهی طی جلسه‌ی تمرینی با شدت زیاد برای چربی‌سوزی نمی‌بینید. جالب اینجاست که آن‌ها مجبور نیستند ساعت‌ها وقت خود را روی یک تردمیل صرف کنند تا فوایدی برای‌شان حاصل شود. تمرین در ارتفاع به شما اجازه می‌دهد تا در سطوح بالاتری از شدت طی دوره‌‌های زمانی کوتاه تمرین کنید و همان نتایجی را بدست آورید که طی تمرینات طاقت‌فرسا و طولانی‌تر بدست می‌آورید. بنابراین بدن به‌وسیله‌ی کاهش بار خطر آسیب را به حداقل می‌رساند. تمرین در ارتفاع و تناسب اندام بدن با افزایش گلبول‌های قرمز جدید برای افزایش دریافت اکسیژن به این شرایط پاسخ می‌دهد[/caption] تأثیر تمرین در ارتفاع بر بهبود خواب یکی دیگر از فواید جانبی که زندگی و یا تمرین در ارتفاع دارد، بهبود خواب است. جای تعجبی نیست کسانی که در ارتفاعات تبت در آسیا زندگی می‌کنند، از دارو‌های خواب‌آور و یا کیسه‌های خواب استفاده نمی‌کنند. به شکل مرسوم، مردم باید برای دست‌یابی به فواید فوق‌العاده‌ی تمرین به مقصدهای پر ارتفاع سفر کنند.اما شرکت‌هایی وجود دارند که مشکلات این مسافرت‌ها را با به کارگیری تکنولوژی که امکان ایجاد امکانات تمرین در ارتفاع بالا را فراهم می‌کنند،کاهش داده و تا حدودی رفع کرده‌اند. به جهت ایجاد شرایط هیپوکسی همان کمبود هوا (اکسیژن کاهش یافته) آزمایشگاه‌های نورموباریک (حالت چادری است که فشار هوا و مقدار اکسیژن رو مانند ارتفاعات و شرایط هیپوکسی تنظیم می‌کنند) جهت انجام تحقیقات و تمرین‌های مختلف ساخته شده‌اند. تمرین در ارتفاع و تناسب اندام دانلود ویدئو مراکز شبیه ساز ارتفاع در حال حاضر تعداد زیادی از مراکز شبیه‌ساز تاسیس شده‌ است که می‌تواند شرایط ارتفاع تا ۶۴۰۰ متر را بازسازی کند. در نتیجه، ورزشکاران، علاقه‌مندان به تناسب‌اندام و افراد سالم در سراسر جهان از مزایای آن‌ها استفاده می‌کنند. نکته‌ی دیگر اینکه ارتفاعات دارای هوایی سرد و خشک است و هرچه از سطح دریا بالاتر رود با سردتر شدن هوا اکسیژن موجود در آن نیز کاهش می‌یابد. مثلاً در ارتفاع ۲۷۰۰متری میزان اکسیژن ۱۵٪است. این در حالی است که اکسیژن در سطح دریا چیزی حدود ۲۱٪ است.یعنی اکسیژن موجود در هوا ۶٪ کمتر از شرایط عادی است. در ارتفاعات مراکزی با اتاقک‌هایی با گرما، رطوبت‌های مختلف تعبیه شده‌اند که بتوان برای تمرینات مختلف بهینه‌ترین شرایط را به وجود آورد. بهترین راه برای کسب فواید تمرین در سطوح عالی، داشتن دو جلسه‌ی تمرینی اینتروال با شدت زیاد (HIIT) در هفته و یک جلسه تمرین در ارتفاع است. این کار باعث می‌شود تا به آرامی فرد با محیط سازگار شود و همچنین بین جلسات تمرینی‌اش فرصت ریکاوری دارد. در حقیقت ۹۵٪ از اشخاص مدال‌آور در بازی‌های المپیک در ارتفاعات به تمرین می‌پردازند. تمرین در ارتفاع و تناسب اندام یکی از فواید جانبی که زندگی و یا تمرین در ارتفاع دارد، بهبود خواب است.[/caption] تاثیر ارتفاع بر دستگاه قلبی-عروقی تاثیر ارتفاع بر دستگاه قلبی-عروقی نکته‌ی دیگری است که حتماً باید به آن اشاره داشت. افزایش۶۰-۶۵٪ تواتر قلبی در زمان استراحت و تقریباً ۸۰٪ حداکثر ضربان قلب در هنگام تمرین باشدت بالا بوده‌ است. در برخی مواقع مخصوصاً برای کسانی که تمرین در ارتفاع را تازه شروع کرده‌اند، ممکن است این میزان تا بالاتر از۹۰٪ افزایش یابد که به نوبه‌ی خود فشار‌هایی بر بدن وارد می‌کند، هر تمرینی که ضربان قلب را به بالای ۷۰٪ تواتر قلبی برساند، سبب ترشح هورمون کورتیزول یا همان استرس می‌شود که این امر بر دستگاه ایمنی بدن تاثیر منفی می‌گذارد، در حقیقت سبب حفظ وزن اطراف لگن می‌شود. تمرین در ارتفاع و تناسب اندام این نکته را باید به خاطر داشته باشیم که مانند هرکار دیگری تمرین در ارتفاع به میزان بسیار زیاد هم خیلی خوب نیست. در رابطه با VO2Max، «همان میزان حجم اکسیژن در هر دقیقه تمرین ورزشی‌» نیز باید بگوییم که هرچه در ارتفاع تمرین کنید به میزان بیشتری به آن دست خواهید یافت، استقامت قلبی-عروقی‌تان تقویت می‌شود. افراد می‌توانند برای کسب تناسب‌اندام و تندرستی در ارتفاعات به تمرین بپردازند [/caption] خلاصه در حقیقت ورزش در ارتفاعات فواید بسیار زیادی بر انواع اندام‌ها و دستگاه‌های بدنی دارد که این امر انسان را در اجرای بسیاری از ورزش‌ها از جمله ورزش‌های استقامتی یاری می‌کند. انجام تمرینات در ارتفاعات فقط برای یک عده‌ی بخصوص و حرفه‌ای نیست، سایر افراد نیز می‌توانند برای کسب تناسب‌اندام و تندرستی در ارتفاعات به تمرین بپردازند و از مزایای آن بهره‌مند شوند. تمرین در ارتفاع و تناسب اندام تمرینات در ارتفاع سبب بهبود و تنظیم خواب و میزان حداکثر اکسیژن مصرفی می‌شود. در ارتفاعات امکانات و مراکزی تعبیه شده‌اند تا تمرین را برای افراد مختلف اعم از حرفه‌ای و مبتدی آسان‌تر کند.افرادی که در ارتفاعات زندگی می‌کنند، لاغرتر هستند احتیاجی به ورزش خیلی سنگین برای کسب فواید تمرین در سطوح عالی ندارند. تعداد جلسات تمرین در ارتفاعات اغلب باید دو تا سه جلسه در هفته باشد. اگر تعداد جلسات تمرینی بیشتر شود بر دستگاه قلبی-عروقی و ایمنی فشار وارد و استرس تمرین بیشتر می‌شود. به طور کلی ارتفاعات فواید بسیاری برای بدن دارد که نباید آن‌ها را نادیده گرفت. جای تعجبی نیست که ساکنان ارتفاعات تبت آسیا افراد لاغرتر، متناسب‌تر،دارای بدنی کارآمدتر و خواب مناسبی هستند تا جایی که احتیاج به داروهای خواب‌آور و یا کیسه‌ی خواب ندارند. تمرین در ارتفاع و تناسب اندام منبع بیشتر بخوانید: ده روش کاربردی برای کاهش تاثیر ارتفاع بر بدن کوهنوردان ده پرسش رایج در مورد ارتفاع زدگی شبکه اجتماعی سلوچی ها اینستاگرام سلوچ تلگرام سلوچ آپارات سلوچ
 10. اگر به دنبال رشد عضلانی و تقویت عضلات هستید، ورزش به تنهایی نمی‌تواند کاری برای‌تان انجام دهد. در واقع شما با تغذیه ناکافی و نامتناسب نمی‌توانید به درستی از تمرینات جواب بگیرید. وقتی صحبت از تقویت عضلات می‌شود و تنها یک کلید برای از بین بردن چربی‌ها وجود دارد که بدون آن دیگر قادر به عضله‌سازی نیستید، تغذیه نقش اصلی و مهمی در برنامه تمرینی روزانه شما ایفا می‌کند. در درجه اول تغذیه مهمترین عامل برای عضله سازی است. بنابراین در این مطلب مواد غذایی عضله ساز را به شما معرفی می‌کنیم.با سلوچ همراه باشید.مواد غذایی عضله ساز و چربی سوز مواد غذایی عضله ساز و چربی سوز باور عمومی بر این است که اگر می‌خواهید عضله بسازید باید پروتئین و کربوهیدرات بسیار زیادی مصرف کنید. به این دلیل که کربوهیدرات‌ها سوخت مورد نیاز و پروتئین‌ها ترمیم کننده عضلات شما هستند. اگرچه بسیاری از تحقیقات و مدارک علمی نشان داده‌اند که کار این مواد مغذی در بدن به همین سادگی‌ها هم نیست. یکی از یافته‌های جالب توجه این است که بدن دارای نوعی مکانیسم است که اجازه می‌دهد حتی تا زمانی که غذای ناکافی یا محرومیت غذایی وجود داشته باشد، نیز عضله سازی صورت پذیرد. آنچه که از شواهد امر پیداست این است که آمینو اسید و پروتئین تنها به عنوان اجزای سازنده بافت‌ها و عضلات و ترمیم کننده‌ی آنها به کار نمی‌رود. (نقش غذا رسانی نیز دارد) برخی از آمینواسیدها (به ویژه آمینو اسیدهای شاخه‌دار مانند لوسین) به ژن‌های عضلانی برای رشد و تولید پروتئین‌ها دستور می‌دهند، آنها این عمل را حتی زمانی که غذای کافی در دسترس نیست، بارها و بارها انجام می‌دهند، تا وقتی که در جریان خون در گردش باشند. علاوه بر این تحقیقات نشان می‌دهد که رژیم‌های غذایی پرکربوهیدرات برای اکثر مردم مضر است. زیرا مقاومت انسولین و لپتین را افزایش می‌دهد که در واقع باعث از دست رفتن عضله و تحلیل آن می‌شود. مشابه با آنچه گفته شد مصرف پروتئین بیش از میزان مورد احتیاج بدن، که این امر معمولاً به ندرت در بین افراد و رژیم‌های غذایی آنها رخ می‌دهد، چه افراد تمرین کرده باشند چه نباشند، ممکن است مسبب افزایش قند خون، اضافه وزن، مشکلات کلیوی و یا حتی تحریک رشد سلول‌های سرطانی شود. در ادامه مواد غذایی عضله ساز را بخوانید. ۱. ماهی سالمون ماهی سالمون را می‌توان یکی از مواد غذایی عضله ساز معرفی کرد، چرا که غنی از پروتئین مرغوب و دارای خاصیت ضد التهابی، اسید چرب امگا ۳،(DHA) و نوعی اسیدآمینه (EDA) است. این ماهی از بروز التهاب مزمن جلوگیری می‌کند که این عارضه بیشتر افراد سالم را تهدید می‌کند. چربی‌های امگا ۳ حیوانی به عضله‌سازی کمک می‌کند. علاوه بر پروتئین و چربی سالم، ماهی سالمون حاوی اسید آمینه لوسین است. ۱۰۰ گرم ماهی سالمون حدود ۱.۶گرم لوسین در اختیار بدن قرار می‌دهد. راهی وجود ندارد تا بتوانید مقدار ۸ گرم توصیه شده برای مصرف لوسین را به منظور افزایش سلامتی و پیشگیری از بیماری، از ماهی سالمون دریافت کنید. اما مقدار لوسین موجود در آن بیشتر از سایر مواد خوراکی است.مواد غذایی عضله ساز و چربی سوز چربی موجود در آووکادو می‌تواند به مدیریت و کنترل وزن کمک کند. ۲. آووکادو آووکادو حاوی پتاسیم بالاست، به همین علت مصرف آن برای تنظیم تعادل مایعات در بدن و بازیافت بهینه پس از فعالیت بدنی شدید ضروری است. همچنین این ماده‌ی خوراکی دارای چربی غیر اشباع سالم است که بدن‌تان به راحتی می‌توانند از سوزاندن آن برای تولید انرژی استفاده کند. مشابه با روغن زیتون چربی موجود در آووکادو می‌تواند به مدیریت و کنترل وزن کمک کند. مطالعه‌ای نشان می‌دهد که فقط مصرف نیمی از یک آووکادوی کامل تازه همراه با وعده اصلی ناهار احساس سیری را تقویت و مانع غذا خوردن بیش از حد می‌شود. روغن داخل این ماده خوراکی همچنین باعث جذب بهتر ویتامین‌های محلول در چربی و مواد معدنی از سایر مواد خوراکی و غذاها می‌شود. ۳. اسفناج اسفناج سرشار از نیاسین، زینک، پروتئین، فیبر، ویتامین‌های A،B6،C،E،K، تیامین، فولات، کلسیم، آهن، منیزیم، فسفر پتاسیم، مس و منگنز بالاست، به همین دلیل می‌تواند جزو مواد غذایی عضله ساز باشد. به عبارت دیگر، برای هر بخش از بدن شما نوعی ماده مغذی فراهم می‌کند. فلاونوئید بالا در اسفناج از اکسید شدن کلسترول محافظت و بدن‌تان را از اثرات مخرب رادیکال‌های آزاد ایمن می‌کند. فولات اسفناج سیستم قلبی عروقی و گردش خون سالمی را در اختیار بدن‌تان قرار می‌دهد، منیزیم فشار خون بالا را کاهش می‌دهد. این تحقیقات نشان می‌دهند که اسفناج به تقویت حافظه و عملکرد ذهنی-روانی کمک می‌کند. نیتروژن موجود در اسفناج در واقع کمک خواهد کرد تا پروتئین بیشتری در بدن تولید شود و در پی آن رشد و تقویت عضلات مختلف بدن و افزایش توان عضلانی پدید آید. برای حفظ محتو‌ی آهن بالای اسفناج به آرامی آن را بپزید و یک لیوان آب لیموی سرکه به آن اضافه کنید.مواد غذایی عضله ساز و چربی سوز ۴. روغن نارگیل روغن نارگیل ترکیبی از تری‌گلیسیرید زنجیره متوسط (MCTs) را در اختیار بدن قرار می‌دهد. این روغن حاوی کاپروئیک اسید (C6) کاپریلیک اسید (C8) اسید کاپریک (C10) لوریک اسید (C12) است. روغن MCTs چربی(سوخت) ایده آلی برای بدن شماست. با وجود اینکه تقریباً ۵۰ درصد روغن نارگیل از اسید اوریک، که دارای زنجیره بلند کربنی است تشکیل شده، روغن نارگیل لزوماً منبع ایده‌آلی از روغن MCTs نیست. اگر منحصراً به دنبال رژیم خوراکی کتون و محصولات کتونی هستید، خود روغن MTCs استخراج شده و خالص گزینه‌ی بهتری برای مصرف است. البته می‌توانید روغن نارگیل خالص (تجزیه شده) که عمدتاً حاوی C8وC10 است را مصرف کنید، که در این ترکیب روغن به محصولات کتونی تبدیل شده است. گفته می‌شود روغن نارگیل دارای مزایای سلامتی زیادی است. به عنوان مثال، بدن شما اسید اوریک را به اسید مونولورین تبدیل می‌کند، یک منو گلیسیرید که می‌تواند ویروس‌ها و باکتری‌های گرم منفی را از بین ببرد. این موضوع بدون شک باعث شده است این روغن از لحاظ پزشکی دارای خواص بسیار مفیدی باشد.مواد غذایی عضله ساز و چربی سوز ۵.کلم کالی کلم دارای مواد مغذی فراوانی برای مصرف و انتخاب آن به عنوان یکی از مواد غذایی عضله ساز در سبد غذایی شماست. کلم از جمله حاوی مقادیر بسیار بالای پروتئین و کلسیم زیستی موجود در طبیعت است. یک ظرف کوچک از کلم خام، حاوی ۲ گرم پروتئین، ۷ گرم کربوهیدرات و یک گرم فیبر است (برای ارزش غذایی کربوهیدرات به میزان ۶ گرم) مانند گوشت کلم حاوی ۹ نوع آمینواسید ضروری است که برای تشکیل پروتئین مورد نیاز بدن‌تان لازم است، به علاوه ۹ آمینواسید غیر ضروری که در مجموع ۱۸ نوع آمینواسید را برای بدن‌تان فراهم می‌کند. ویتامین‌هایی که از یک ظرف کوچک حاوی کلم حاصل می‌شود نیز می‌توانند برای کل هفته نیاز غذایی و سلامت شما را تامین کنند: ۶۸۶ درصد مقدار توصیه شده روزانه برای ویتامین کا، ۲۰۶ درصد مقدار توصیه شده روزانه ویتامین آ و ۱۳۴ درصد از ویتامین C ۶. کلم بروکلی سولفورافان، یک ترکیب طبیعی گوگرد آلی در کلم بروکلی است، که احتمالاً به علت فعالیت ضد سرطانی آن بسیار مورد توجه محققان و پزشکان قرار گرفته است. به این ترتیب سولفورافان سطوح تستوسترون را افزایش می‌دهد و توده چربی انباشته شده را دفع می‌کند. همچنین کلم بروکلی «آنزیم هایی که سبب تخریب مفصل می‌شوند را سد می‌کند، بنابراین کلم بروکلی باید جزو جدایی‌ناپذیر رژیم غذایی فرد فعال باشد»، تحقیقات نشان می‌دهند که سولفورافان از عضلات شما در برابر آسیب‌های ناشی از انجام فعالیت‌های ورزشی محافظت می‌کند.مواد غذایی عضله ساز و چربی سوز ۷. جوانه گیاهان جوانه گیاهان منبع مغذی برای تامین نیازهای بدن است، منابع مغذی بیشتری اما با حجم کمتری در اختیار بدن‌تان قرار می‌دهد. اگر به دنبال یکی از مواد غذایی عضله ساز هستید که پروتئین با کیفیت بالا داشته باشد، به چیزی بیشتر از جوانه گیاهان فکر نکنید. این جوانه‌های کوچک خوراکی همچنین حاوی بیشتر از ۳۰ برابر مواد مغذی با ارزش غذایی بالا نسبت به گیاهان ارگانیک به صورت پرورش خانگی هستند. جوانه گیاهان همچنین بیشتر مواد مغذی را به صورت بیوزیستی در اختیار بدن قرار می‌دهند. برخی از متداولترین جوانه‌های گیاهی شناخته شده جوانه آفتابگردان، جوانه گندم، جوانه لوبیای مانگ بروکلی و غیره هستند. توت حاوی مقادیر مواد فتوشیمی ضد امراض مختلف است که سبب تقویت دستگاه ایمنی می‌شود[/caption] ۸. توت‌های مختلف خوراکی توت حاوی مقادیر مواد فتوشیمی ضد امراض مختلف است که سبب تقویت دستگاه ایمنی می‌شود و از قلب‌تان محافظت می‌کند. برای یک تجربه شیرین، توت به علت داشتن فیبر بالا و قند کم، نسبت به سایر میوه‌ها، سطوح انسولین را کمتر دستخوش تغییرات می‌کند و میزان آن را در خون ثابت نگاه می‌دارد. توت آبی بخصوص دارای خواص مفید شناخته شده بسیاری است. آن‌ها اثرات مثبتی بر روی چربی‌های بدن شما دارند و خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ را کاهش می‌دهند. به دلیل داشتن آنتی اکسیدان‌های غنی آن، توت آبی یکی از بهترین میوه‌ها برای جلوگیری از پیری زودرس است.مواد غذایی عضله ساز و چربی سوز ۹. گریپ فروت توصیه می‌شود پیش از تمرین برای تامین آب مورد نیاز بدن و بیشتر از آنچه بدن به آن نیاز دارد، گریپ فروت مصرف کنید! ۹۰ درصد گریپ فروت، آب است، گریپ فروت یک منبع خوب و غنی از ویتامین‌های A و C است. (به ترتیب ۵۳ درصد ارزش روزانه غذایی توصیه شده) همچنین دارای فیبر و پتاسیم است. گریپ فروت قرمز حاوی فلاونوئیدها و آنتوسیانین‌های بیشتری نسبت به گریپ فروت‌های دیگر به رنگ‌های سفید یا صورتی است. همچنین حاوی لیکوپن است که به کاهش تری گلیسیرید و چربی انباشته شده کمک می‌کند، به مبارزه با تاثیر مخرب رادیکال‌های آزاد می‌پردازد و از پوست در برابر اثرات مخرب اشعه uv خورشید محافظت می‌کند. مصرف بیش از حد گریپ فروت به دلیل داشتن فروکتوز، ممکن است برای‌تان مضر باشد. همچنین مراقب باشید مصرف آن (البته در موارد نادر) با داروهای مختلف یا خاص تداخل نکند. اگر مشکل پزشکی دارید، پیش از مصرف گریپ فروت با پزشک خود صحبت کنید. مغز هسته فندق خام حاوی مقادیر زیادی ویتامین B1، منیزیم و منگنز است.[/caption] ۱۰. آجیل خام منیزیم برای رشد تقویت عضلات اهمیت دارد و آجیل نیز یک منبع عالی و سرشار از منیزیم است، مغز هسته فندق و گردوی آمریکایی نیز انتخاب‌های عالی به عنوان مواد غذایی عضله ساز هستند، چون دارای چربی‌های سالم بوده و در مقایسه با چربی‌ه،ا حاوی کربوهیدرات خالص کمتری هستند. مغز هسته فندق دارای چربی بالا، پروتئین اندک و مقادیر کربوهیدرات مشابه با سایر مغزهاست. این یکی از علل محبوبیت این مغز خوراکی است. مواد غذایی عضله ساز و چربی سوز مغز هسته فندق خام حاوی مقادیر زیادی ویتامین B1، منیزیم و منگنز است. فقط یک مغز هسته فندق حاوی ۵۸ درصد از آن چیزی است که از مصرف منگنز بدست خواهید آورد و ۲۳ درصد از ارزش روزانه غذایی توصیه شده برای آمینواسید تیامین. علاوه بر این ۶۰ درصد اسید چرب موجود در مغز هسته فندق اسید چرب غیر اشباع اولئیک اسید است. این مقدار از همین اسید چرب در روغن زیتون موجود است که به عنوان فواید روغن زیتون و دوست قلب شناخته می‌شود. گردو آمریکایی مرکزی پس از مغز هسته فندق در مکان دوم از لحاظ میزان چربی و پروتئین موجود در آن قرار می‌گیرد و همچنین شامل منیزیم ضد التهاب، اسید اولئیک دوست قلب، آنتی اکسیدان‌های مختلف برای مبارزه با رادیکال‌های آزاد و در آخر منگنز برای تقویت سیستم ایمنی است. ۱۱.قارچ قارچ را به عنوان یکی از مواد غذایی عضله ساز دست کم نگیرید! منبع طبیعی ویتامین D است، که برای بهبود عملکرد عضلانی و تقویت آن بسیار مهم و موثر است. ضعف عضلانی یک علامت کلاسیک کمبود ویتامین D است. علاوه بر این قارچ حاوی خواص دارویی از جمله تقویت عملکرد سیستم ایمنی بدن است. آن چیزی که لازم است در مورد قارچ‌ها بدانید این است که قارچ های ارگانیک در هرجایی که کشت شده و رشد کرده باشند، مواد معدنی همان منطقه را جذب می‌کنند. قارچ‌ها به این عنوان که حاوی فلزات سنگین هستند شناخته می‌شوند و همچنین آلاینده‌های آب و هوا را نیز جذب می‌کنند، بنابراین باید برای رشد آنها یک محیط سالم فراهم شود. ۱۲. موز موز سرشار از گلوکز و قندهای قابل هضم است، بنابراین اگر شما از مقاومت به انسولین رنج می‌برید یا اضافه وزن دارید، بهتر است از مصرف موز اجتناب کنید. موز حاوی پتاسیم بالا است، به همین دلیل خوردن آن پیش و پس از تمرین توصیه می‌شود. پتاسیم یک ماده معدنی است که مصرف آن پس از تمرینات شدید و خسته‌کننده توصیه می‌شود. به این ترتیب مصرف موز که غنی از پتاسیم است به شدت برای ورزشکاران و افراد فعال توصیه می‌شود. یه موز حاوی ۴۶۷ میلی‌گرم پتاسیم است که برای کنترل ضربان قلب و فشار خون ضروری است.مواد غذایی عضله ساز و چربی سوز ۱۳. پروتئین آب پنیر (پروتئین وی) پروتئین آب پنیر یا همان پروتئین وی یکی از بهترین مواد غذایی عضله ساز از بین مکمل‌ها است. چون حاوی پروتئین با کیفیت بالاست و همچنین سرشار از لوسین است. لوسین در بدن شما چندین عمل را انجام می‌دهد. یکی از این مکانیسم‌ها MTOR است که سبب افزایش سنتز پروتئین می‌شود و همچنین رشد و ساخت عضلات را در پی دارد. بیشترین غلظت لوسین در محصولات لبنی یافت می‌شود به ویژه در آب پنیر. مواد غذایی عضله ساز و چربی سوز نیاز بدن به طور روزانه به لوسین به مقدار ۳ گرم است. با این همه برای بهینه سازی مسیر سوخت و ساز در عضلات، بدن به ۸ تا ۱۶ گرم لوسین احتیاج دارد. برای تامین این مقدار لازم است مواد خوراکی بسیار زیادی مصرف کنید تا میزان مورد نیاز بدن‌تان تامین شود. در حالی که شما با تنها مصرف ۳ اونس از آب پنیر ۸ گرم آمینواسید لوسین دریافت می‌کنید، پس واضح است که پروتئین وی انتخاب مناسبی است. در حالت ایده آل برای آنکه چربی‌سوزی و ساخت و رشد عضلات اتفاق بیفتد، ۳۰ دقیقه پیش از تمرین این پروتئین را مصرف کنید. در این وضعیت فرآیند کاتابولیک (تجزیه) عضله متوقف شده و سنتز پروتئین آغاز می‌شود و در نهایت به ترمیم تقویت و رشد عضلات منجر می‌شود. مواد غذایی عضله ساز و چربی سوز یکی از علل محبوبیت مصرف پروتئین وی جذب سریع آن است به نوعی که در عرض ۱۰ تا ۱۵ دقیقه پس از مصرف به عضلات می‌رسد، این امر سبب می‌شود تا عضلات به موقع تغذیه شوند. مطالعه منتشر شده در مجله پزشکی ورزشی نشان می‌دهد، اسیدآمینه موجود در پروتئین وی با کیفیت بالا برخی از مکانیسم‌های سلولی خاص را فعال می‌کند، مانند MTOR که سبب افزایش سنتز پروتئین عضلانی، بهبود عملکرد غده تیروئید و حفظ میزان سطوح تستوسترون پس از ورزش می‌شود. ۱۴. هندوانه ثابت شده که خوردن هندوانه به جهت بهبود پروفایل‌های چربی و کاهش حجم توده‌‌های چربی ذخیره شده در نواحی مختلف بدن به علت داشتن آنتوسیانین ( ترکیباتی که باعث تخریب ژن‌های ذخیره سازی چربی می‌شود) بهترین خوراکی برای آن دسته از افرادی است که قصد کاهش وزن و عضله‌سازی را دارند. هندوانه، به هیدراتاسیون کامل بدن (جبران کم آبی) و نیز کاهش درد عضلانی پس از تمرین شدید، کمک می‌کند. توصیه می‌شود آب هندوانه را در ظرف کوچکی بریزید و آن‌ را بعه نوان میان وعده‌ا‌ی آبدار در طول روز مصرف کنید. هندوانه همچنین به دلیل ایکه حاویسیترولین است، یکی از مواد غذایی عضله ساز محسوب می‌شود. ۱۵. گوشت گاو گوشت گاو که تاثیرات آن بر بدن کاملاً شناخته شده است یک منبع کامل از پروتئین، چربی‌های سالم و مواد مغذی بوده و این باعث شده که گوشت گاو به عنوان یکی از مواد غذایی عضله ساز شناخته شود. گوشت گاوی که از چمن تازه و سبز تغذیه کرده باشد نیز دارای آمینو اسید ال-گلوتامیناست که به ساخت عضله و پیشگیری از تحلیل عضلانی کمک می‌کند. گوشت گاوی که از علف تغذیه کرده باشد، یک منبع عالی از اسید لینولئیک ( CLA ) است. این ماده دارای خاصیت ضد التهابی قوی است. مواد غذایی عضله ساز و چربی سوز اگر میزان پروتئین بیشتری از نیاز بدن خود مصرف می‌کنید، بیشتر کالری کسب شده از آن به سادگی به قند و سپس به چربی تبدیل می‌شود. پروتئین بیش از حد می‌تواند اثر تحریک کنندگی بر نوعی مسیر بیوشیمیایی مهم به نام (mTOR) در پستانداران شود که ایجاد این واکنش در بدن نقش مهمی در تشکیل بسیاری از سرطان‌ها دارد. هنگامی که میزان پروتئین مصرفی را به اندازه آن مقداری که بدن‌تان نیاز دارید و نه بیشتر، دریافت می‌کنید، میزان پروتئین مصرفی را کاهش می‌دهید، در نتیجه فرآیند mTOR مهار می‌شود، که به کاهش احتمال ابتلا به سرطان و رشد توده‌های سرطانی کمک می‌کند. علاوه بر این، هنگامی که بیش از حد پروتئین مصرف می‌کنید، بدن باید مواد زائد (نیتروژن) بیشتری را از خون خود دفع کند که این عمل فشار مضاعفی بر کلیه‌های شما وارد می‌کند. مواد غذایی عضله ساز و چربی سوز شما چه پیشنهادی دارید؟ چه نوع مواد غذایی عضله ساز و چربی سوز را می‌شناسید و از آن نتیجه گرفته‌اید؟ با ما و دیگر سلوچی ها در میان بگذارید. منبع بیشتر بخوانید: فواید منیزیم برای سلامت کوهنوردان+ویدئو مصرف روزانه سبزیجات و سلامت کوهنوردان تغذیه مناسب در کوهنوردی سنگین غذاها برای تقویت تاندون و رباط
 11. جدیدا
 12. سلام و عرض ارادت. به روی چشم یه مدت گرفتاری زیادبوده. ان شاءالله فعال میشم
 13. ما منتظریم آقای ولایتی
 14. درود بر شما. کاش تصاویری هم درباره این مسیر به اشتراک می گذاشتید.
 15. درود بر شما همنورد عزیز. خسته نباشید
 16. موارد جزیی زیادی وجود دارد که می تواند باعث ناخشنودی شما در طبیعت گردد. خواه طبیعت گردی کنید یا برای اسکی بروید یا اینکه عازم کوهنوردی باشید. اندکی تخصص و تجربه لازم است تا فوت فن یک طبیعت گردی گرم ، ایمن و خوشایند را بیاموزید. یا اینکه یک راهنمای تور و منتور بتواند شمارا رهنمایی کند. اما مسایل و مشکلاتی هم وجود دارد که فقط گریبانگیر بانوان طبیعت گرد می شود و متاسفانه اصلا کسی درباره آن صحبت نمی کند. بنابراین ما مجموعه از توصیه ها و ترفند ها را برای کمک به بانوان تهیه کرده ایم. 25 توصیه زنانه در طبیعت این ها نکاتی است که هیچکس درباره آن صحبت نمی کند و ما هم با آزمایش و خطا کشف کرده ایم و هر بانوی طبیعت گردی پیش از سفر به طبیعت و کوهستان باید بداند. 25 توصیه زنانه در طبیعت 25 توصیه زنانه در طبیعت 1-یک سینه بند (سوتین) پشمی تهیه کنید. به جای سینه بند های محبوب که از جنس پلی استر و اسپندکس ساخته می شود و در باشگاه از آن استفاده می کنید. پشم دمای بدن را تعدیل می کند و رطوبت و عرقی که حین صعود ایجاد می شود را بهتر آزاد می کند. در مقابل کتان و الیاف مصنوعی خیس می شوند و خیس می مانند که این امر باعث می شود که به شکل خطرناکی دمای بخش مرکزی بدن کاهش پیدا کند. سلوچ یک سینه بند (سوتین) پشمی تهیه کنید[/caption] 25 توصیه زنانه در طبیعت 2-یک سینه بند(سوتین) بدون گیره بپوشید. این امر از وضعیت ناخوشایندی که در اثر کشش و فشار کوله پشتی بر کمر و گیره به وجود می آید جلوگیری می کند. سلوچ چیزی که هرگز نمیخواهید برایتان اتفاق بیوفتد این است که در ارتفاع کوهستان باشید و زیر چند لایه لباس زخیم که بر تن دارید یکباره گیره سوتین شما باز شود!!! 3-یک سوتین بزرگ تهیه کنید که حین برنامه بتوانید وسایل حساس به سرما را در آن جای دهید. اقلامی مثل تلفن همراه ،رژلب و یه بسته شکلات و دیگر مواردی که ممکن است در هوای سرد به سرعت منجمد شوند ، با این روش در بخش مرکزی بدن گرم و ایمن می مانند. بخوانید 4-لباس مرطوب را خارج کنید زمانی که پس از یک روز پیمایش و خسته خود را به کمپ سرد شبانه می رسانید سریعا سوتین خیس و مرطوب خود را بیرون بیاورید حتی سوتین ورزش تان را. اگر شما فقط لایه بیرونی لباستان را با یک ژاکت گرم یا کت پر تعویض کنید سوتین شما به خاطر رطوبتی که روی پوست شما جذب کرده است تمام طول شب به شما احساس سرما می دهد. 25 توصیه زنانه در طبیعت سلوچ یک پیشنهاد خوب این است که یک سوتین اضافی با خود همراه داشته باشید البته اگر دوست ندارید که بدون سینه بند باشید. 5-موی بلند و مرطوب خود را کاملا خشک کنید پیش از اینکه موها در معرض سرما و انجماد قرار بگیرد. در محیط های خشک می توانید موهایتان را باز کنید و تکان بدهید تا تا هوا رطوبت را از بین ببرد. با یک کلاه پشمی سرتان را بپوشانید.[/caption] در محیط های مرطوب که امکان خشک کردن موها وجود ندارد بهتر است که موهایتان را تماما در بالای سرتان ببندید و با یک کلاه پشمی سرتان را بپوشانید. سلوچ 6-بدنتان را گرم نگه دارید در محیط های خیلی سرد برای گرم نگه داشتن بدنتان می توانید با ساق دست سینه بند را بپوشانید. بخوانید 7-یک ناخن گیر در کیت کمک های اولیه بگذارید. به راحتی میتوانید در کنار وسایلی مثل چاقو و موچین و قیچی و... آن را جای دهید. 25 توصیه زنانه در طبیعت سلوچ 8-ناخن هایتان را تا حد ممکن کوتاه کنید. تا از شکستن و ریش ریش شدن ناخن حین بالا رفتن از صخره ها یا پوشیدن دستکش جلوگیری کنید. 9- ناخن های انگشتان پا را تا جایی که می توانید کوتاه کنید تا از گیر کردنشان به جوراب یا افتادن ناخن در اثر فشار کفش کوهنوردی جلوگیری نمایید. سلوچ 10- یک ابزار ادراری زن تهیه کنید! و برای برنامه طبیعت گردی بعد با خود ببرید.. این ابزار کمک می کند که بدون دردسر و گرفتاری و با فاصله مناسب ادرار کنید، مخصوصا در برنامه های صعود با طناب. ابزار اداری زن[/caption] این وسایل برای برنامه های زمستانه که در سرما و یخ چادر زده اید هم بسیار کمک می کند. البته به شرط اینکه یک بطری مخصوص هم داشته باشید. با این ابزار میتوانید بدون خطر و درد سر در چادر کارتان را انجام دهید. 25 توصیه زنانه در طبیعت 11- در سرویس بهداشتی منزل کار با ابزار ادرار را تمرین کنید تا در استفاده از آن مهارت پیدا کنید و در حین اجرای برنامه در طبیعت از ریختن و نشت کردن آن جلوگیری کنید. تمرین کنید[/caption] 12-تمرین کنید وضعیت هایی که در آن ممکن است مجبور به ادرار کردن شوید را تمرین کنید،مثلا وقتی که هارنس بر تن دارید یا وقتی که نیم خیز در چادر هستید. بخوانید 13-زیر پوش هایی از جنس الیاف مصنوعی استفاده کنید چرا که به راحتی شسته می شوند و به سرعت خشک می گردند. حتما میدونید که جنس کتان فاجعه به بار میاره! چرا که همیشه مرطوب و بدون تعرق باقی می مونه. زیر پوش هایی از جنس الیاف مصنوعی استفاده کنید [/caption] شورت های کتانی خیس می شوند و مرطوب باقی می مانند در زیر لباس تبدیل به مکانی برای رشد باکتری های خطرناک تبدیل می شوند. سلوچ 14 – دستمال های مرطوب و آنتی باکتریال زنانه با خود ببرید پس از یک روز طولانی کوه پیمایی و عرق کردن ، آن پایین را حسابی تمیز کنید! از دستمال مرطوب های با جلد پلاستیکی استفاده نمایید. 15- موهای زاید پایین بدن(بین پا ها) را کاملا کوتاه کنید. با این کار از گیر کردن کنده شدن مو ها در زیپ لباس یا انباشه شدن رطوبت جلوگیری می کنید. همچنین وقتی قرار است برای برنامه چند روزه بروید که امکان دوش گرفتن برایتان میسر نیست، بهداشت بهتری خواهید داشت. 25 توصیه زنانه در طبیعت 16- یک دست شورت اضافه با خود ببرید و شب ها با آن بخوابید. اینگونه به لباس زیر دیگری فرصت خشک شدن می دهید. 17-برای خریدن و استفاده دستمال مرطوب زنانه بی خود خجالت نکشید. فکر کنید که می خواهید یک بسته دستمال توالت بخرید. در کوله بگذارید و هر موقع نیاز شد از آن استفاده کنید. سلوچ 18 – اگر شما از کاپ قاعدگی استفاده می کنید قبل از حرکت آن را در منزل نصب کنید. کاپ قاعدگی[/caption] 19-بهم ریختن قاعدگی استرس و فشار محیطی در یک برنامه طبیعت گردی می تواند دوره قائدگی شمارا بهم بریزد. حتی اگر پریود شدنتان دور از انتظار است باز هم چند عدد نوار بهداشتی مخصوصتان را با خود بیاورید. 20- همیشه چند تامپون در کیت کمک های اولیه خود نگه دارید. تامپون ها امکان جذب رطوبت و خون بسیار زیادی دارند و اگر حادثه ای اتفاق بیوفتد می توانند خیلی بهتر از گاز و پانسمان عمل کنند. سلوچ به سمت سراشیبی ادرار کنید[/caption] 21- به سمت سراشیبی ادرار کنید چرا که اینطوری مثل زمین صاف ادرار بروی کفش هایتان ترشح نمی شود. مراقب باشید که ادرار در مسیرش به صخره و اجسام سخت برخورد نکته چرا که ممکن است به سمت عقب ترشح کند و لباس شمارا آلوده نماید. سلوچ 22- یک دستمال با خود همراه داشته باشید تا پس از ادرار محل را کامل خشک کنید. بنظر افتضاح می آید؟ هربار که شما ادرار می کنید و به شیوه "ولش کن" بیخیال تمیز کردن می شوید مقدار بسیار زیادی رطوبت و بوی ناخوشایند در آنجا انباشته می شود. مخصوصا در برنامه های چند روزه. شما بگویید کدام بدتر است؟ 25 توصیه زنانه در طبیعت البته شما می توانید از دستمال توالت هم استفاده کنید ولی خوب بعد رها کردن دستمال در طبیعت کار اصولی نیست. 23- زیر سینه ها را ژل بدن بکشید. اینکار از عرق سوز شدن پوست آن ناحیه جلوگیری می کند. ژل های ضد عرق عالی تر هم هستند. ژل های ضد عرق عالی تر هم هستند.[/caption] 24- چندتایی موگیر اضافی رو مچ دستتان با خود ببرید. چرا که ممکن است در طول برنامه موگیر شما خراب شود. همچنین اگر حادثه ای پیش آید می توانید از آنها برای بستن پانسمان استفاده نمایید. سلوچ 25- حتما از کوله پشتی اختصاصی بانوان استفاده کنید. چرا که در راحتی شما نقش بسزایی خواهد داشت بخصوص اگر انحنای کمر دارید. کوله های مخصوص شانه هایتان را خسته نمیکنه و همچنین تسمه سنه آن هم برای شما تولید زحمت نمیکند و بیشتر وزن کوله پشتی از طریق لگن به پاها منتقل می شود که در غیر اینصورت باعث آسیب رسیدن به شما می شود. 25 توصیه زنانه در طبیعت نویسنده: RACHEL DAVIDSON منبع بیشتر بخوانید: قاعدگی در کوهنوردی و طبیعت گردی بررسی وضعیت جسمی زنان در مواجهه با شرایط صعود های بلند تاثیر کوهنوردی بر زنان شبکه اجتماعی سلوچی ها اینستاگرام سلوچ تلگرام سلوچ[/caption]
 17. فرض کنید که برای سه روز تعطیلات در پیش رو برنامه ریزی کرده اید که به یک کمپینگ ساحلی بروید و یک دفعه یک طوفان از راه می رسد. یا اینکه مجبور می شوید در دامنه های کوه یک شب بارانی را بگذرانید. یا ممکن است بخواهید یک پیمایش بامزه به دره مورد علاقه تان داشته باشید. 10 نکته برای طبیعت گردی در باران اجازه ندهید بارش باران جلوی شمارا بگیرد. طبیعت گردی در زمان بارش مداوم باران هم می تواند لذت بخش باشد البته در صورتی که شما در خشک نگه داشتن خود و وسایلتان ماهر باشید. در اینجا ده نکته اساسی برای برگزاری یک برنامه طبیعت گردی حین بارش مداوم باران را با شما در میان می گذاریم. با سلوچ همراه باشید. 10 نکته برای طبیعت گردی در باران اجازه ندهید بارش باران جلوی شمارا بگیرد.[/caption] 1-بدنتان را با لباس بارانی (ضد آب)بپوشانید. در زیر پوشش بارانی(مثل پانچو) می توانید از تی شرت های نخی آستین کوتاه یا آستین بلند استفاده کنید که به شما احساس راحتی بیشتری در مقایسه با پوشش های ضخیم می دهند. برای لایه دوم بدنبال لباسی باشید که تمام پوست شما را بپوشاند و همزمان به اندازه کافی بزرگ و کشی باشد تا به شما احساس راحتی بیشتری بدهد. بهتر است در سفر های کوتاه با هوای بارانی از شلوار های معمولی کوهنوردی استفاده کنید. چرا که با پوشش تنگ و سخت خود بهتر از شما محافظت می کنند. gباسی بپوشید که تمام پوست شما را بپوشاند و همزمان به اندازه کافی بزرگ و کشی باشد[/caption] 2-در لباس خود روزنه ای برای تهویه باز بگذرارید در پیمایش های طولانی در باران لایه بیرونی لباس (پانچو یا لباس ضد آب) کاملا خیس می شود و این باعث می شود که این لایه قابلت تنفس خود را از دست بدهد. اما اگر بتوانید مقداری از زیپ لباس را باز بگذارید یا اینکه فضایی برای تنفس بدنتان ایجاد کنید پیمایش به مراتب راحت تری خواهید داشت. 3-تنها از لباس هایی از جنس پشم یا الیاف مصنوعی استفاده کنید در هوای خشک بهتر است از لباس هایی با پوشش پر جهت گرم نگه داشتن خود استفاده نمایید اما در محیط های مرطوب پر خاصیت خود را به کلی از دست می دهد. پس راز یک طبیعت گردی لذت بخش در هوای بارانی استفاده از لباس هایی پشمی یا الیاف مصنوعی است. این پوشش های حتی وقتی رطوبت به درونشان نفوذ کند باز هم خاصیت گرم کنندگی خود را از دست نمی دهند. 4-کوله پشتی تان را ضد آب کنید لازم یه تذکر نیست که شما باید لوازم حساس به آب خود را در پک های ضد آب یا پلاستیک های زیپ کیپ یا پلاستیک زباله جداگانه نگه دارید با این وجود بهتر است است کل کوله پشتی را هم ضد آب کنید.10 نکته برای طبیعت گردی در باران کوله پشتی های تماما ضد آب کمی دور از انتظار هستند و اگر هم موردی هم پیدا کنید احتمالا بسیار گران قیمت خواهد بود لذا شما می توانید از کوله پشتی های معمولی و البته یک کاور ضد آب استفاده نمایید. 10 نکته برای طبیعت گردی در باران یادتان باشد که یک کوله پشتی خیس به مراتب سنگین تر می شود. یادتان باشد که یک کوله پشتی خیس به مراتب سنگین تر می شود.[/caption] 5-تا مجبور نشدید درب کوله پشتی تان را باز نکنید هربار که شما کاور را کنار می زنید و درب کوله پشتی را باز می کنید باران و رطوبت بیشتری به داخل نفوذ می کند. رطوبت افزایش پیدا می کند و احتمالا تا آخر سفر باعث زحمت شما می شود. برای جلوگیری از این امر تنقلات و مواد غذایی مورد نیاز برای زمان حرکت را در بیرون کوله پشتی و در پوشش ضد آب نگه دارید. می توانید آن را حتی در جیب خود جا بدهید. 6-نقشه راهنما را در یک بسته زیپ کیپ و ضد آب نگه دارید بیشتر نقشه ها خاصیت ضد آب دارند اما اگر اینگونه نیستند مطمن شوید که نقشه را در یک پوشش پلاستیکی قرار داده اید تا هربار به آن نگاه می کنید آسیبی نبیند. (مترجم: البته این روز ها استفاده از نقشه های توپوگرافی زیاد مرسوم نیست اکثر طبیعت دوستان از نقشه های ماهواره ای بر روی گوشی همراه یا جی پی اس استفاده می کنند. بنابراین حتما با پوشش های ضد آب دستگاه جی پی اس یا تلفن همراه خود را محافظت نمایید.) 10 نکته برای طبیعت گردی در باران 7-کفش و بوت خود را با گتر ضد آب محافظت نمایید. حتی می توانید گتر را زیر لایه بیرونی شلوار بپوشید تا بدین ترتیب رطوبت کمتری به درون کفش یا بوت شما نفوذ کند. (شلوار بر روی گتر قرار بگیرد.) این سیستم خیلی خوب کفش هارا در مقابل ورود آب محافظت می کند و همچنین فاصله بین شلوار و بوت را به خوبی می پوشاند. 8- برای پیمایش های طولانی از کفش های ورزشی با قابلیت تنفس استفاده کنید. واقعیت را بپذیرید. پاهای شما خیس خواهد شد. حتی اگر سخت ترین کفش های کوهنوردی و گران قیمت ترین بوت ها را بپوشید و از بهترین گتر ها استفاده کنید باز هم نمی توانید از ورود رطوبت درون کفش های خود در یک پیمایش چند روزه و بارش مداوم باران جلوگیری نمایید ، مخصوصا اگر مجبور شوید از گدار رودخانه هم عبور کنید. توجه کنید که جوراب های مرطوب فقط اندکی بهتر از جوراب های خیس هستند. پس چرا راحت ترین گزینه را انتخاب نکنید: کفش ورزشی. 10 نکته برای طبیعت گردی در باران این کفش ها در فواصل بین بارندگی ها به سرعت خشک می شوند[/caption] چرا که آنها به میزان قابل توجهی نرم تر و تنفس پذیرتر از بوت ها هستند. آنها احتمال تاول زدن پا را که در اثر برخورد پوست مرطوب با چرم سخت به وجود می آید را به حداقل می رسانند. همچنین این کفش ها در فواصل بین بارندگی ها به سرعت خشک می شوند به طور قابل ملاحظه ای هم سبکتر و راحتتر روی پا قرار می گیرند. 9-توجه بیشتری برای پیشگیری و مراقبت از تاول ها بخرج دهید جوراب مرطوب به سرعت چربی طبیعی پوست را از بین می برد که این باعث جذب بیشتر آب می شود. تاول اندک اندک بزرگ می شود و احتمال ابلا به تاول در بوت های چرمی سخت بیشتر است. برای جلوگیری از این پدیده می توانید از کرم های مرطوب کننده استفاده کنید. 10 نکته برای طبیعت گردی در باران 10-کوله پشتی و تجهیزات خیس خود را بیرون از چادر نگه دارید تجهیزات خیس از قبیل چکمه ها، دستکش ها ، ژاکت ، کلاه ، پوتین ها ،جوراب ها و هر وسیله دیگری باید با پوشش مناسبی نگهداری شوند اما به هیچ عنوان نباید به داخل چادر بیایند. این توصیه را ملکه ذهنتان کنید. وسایل خیس درون چادر باعث مرطوب یا خیس شدن کیسه خواب ها می شوند. کیسه خواب مرطوب خاصیت عایق خود را از دست می دهد و شما گرفتار سرما می شوید، ممکن است سفر را به دهانتان زهر کند. هنگام خرید چادر ضد آب هم باید به سه نکته توجه کنید 10 نکته برای طبیعت گردی در باران 1. تهویه مناسب 2.استحکام در برابر شرایط بد جوی 3. فضای اضافی طبیعت گردی کنید و لذت ببرید حتی در هوای بارانی... منبع ویدئو جالب از مواجهه با باران ناگهانی حین کوهنوردی https://www.instagram.com/p/Bn5ZLYmgMR_/?taken-by=seyed_ghorashi نظر شما چیست؟ نظرات و پیشنهادات خود را با ما و دیگر سلوچی ها به اشتراک بگذارید. بیشتر بخوانید: راهنمای بسته بندی وسایل کمپینگ در کوله پشتی +ویدئو راهنمای خرید چادر برای سفر و طبیعت گردی راهنمای انتخاب نوع پوشاک کوهنوردی چگونه در برف و سرما کمپ بزنیم ؟ +ویدئو سنگنوردی در هوای بارانی
 18. درود بر شما دوست طبیعت دوست سلوچ از همنوردان و طبیعت دوستان با تجربه رسما دعوت به همکاری می کند. اگر شما یک کوهنورد یا یک طبیعت دوست هستید و دوست دارید از تجربه خود کسب درآمد کنید ،نیاز به فضایی دارید که بتوانید جاذبه های دیدنی و طبیعی محل زندگی یا استان خود و مسیر های کوهنوردی و طبیعت گردی که به آن آشنایی کامل دارید به دیگران معرفی کنید. سپس شما می توانید به عنوان راهنما گروهها را به بازدید آن مناطق ببرید و هم طبیعت گردی کنید و هم درآمد خوبی بدست آوردید. شما فضایی می خواهید که به راحتی عکس ها و فیلم ها و ترک های جی پی اس مسیر و از همه مهم تر شماره تماس ،آدرس و ایمیل خود را با دیگران به اشتراک بگذارید. سلوچ فضایی نامحدود در اختیار شما می گذارد. بعد از اینکه شما تصاویر و... مناطق دیدنی و جاذبه های طبیعی که مسیر دسترسی به آن را به خوبی می دانید در پنل کاربری خود به اشتراک گذاشتید ما رایگان برای شما تبلیغات می کنیم. همچنین اطلاعات شما بر روی سرور های ما و اینترنت قرار دارد و هرکس در موتور های جستجو درباره آن مناطق جستجو کند به پنل کاربری شما هدایت می شود! شما هیچ محدودیتی برای انتشار تصاویر و ویدئو ها و ترک های مسیر و... نخواهید داشت. برای شروع فقط کافی به بخش ثبت نام بروید و پس از تایید ایمیل و ثبت نام در تالار مخصوص تور لیدر ها یکی یکی مکان های دیدنی و تجربیات خود را به اشتراک بگذارید. چگونه مطالبمان را در سلوچی ها به اشتراک بگذاریم؟
 19. به تماشای شجاعت خیره کننده و مهارت و پشتکار کوهنورد لهستانی که برای اولین بار توانست از قله k2 بلندترین قله منطقه قراقروم با اسکی فرود بیاید ، می نشینیم. با سلوچ همراه باشید... فرود هیجان انگیز از قله k2 با اسکی دانلود ویدئو با کیفیت : 720p 480p 360p , 240p ,140p این فرود چیزی بیش از یک اسکی ساده است. این یک اسکی آزاد برفراز شیب های تند و دره های مرگبار است و دستاوردی که قبلا سابقه نداشته است. فکر می کنید چند کوه اسکی نشده در جهان باقی مانده است؟ در میان کوههای سر به فلک کشیده هیمایلا احتمالا چندتایی باقی مانده است اما نه کوه مرگبار و سرکشی مانند k2. فرود هیجان انگیز از قله k2 با اسکی فرود هیجان انگیز از قله k2 با اسکی تنها دویست متر کوتاهتر از اورست و البته بسیار خطرناکتر و مرگبار تر k2 جز معدود کوههای بود که تا به حال کسی از قله آن با اسکی فرود نآمده بود. تا اینکه آندره بارگیل کوهنورد لهستانی در 22 جولای سال 2018 خود را به قله کی 2 در ارتفاع 8611 متری رساند و شروع به بازگشت از روی یال قله با اسکی کرد و مسیر بازگشت را با شکوه اسکی کرد. فرود هیجان انگیز از قله k2 با اسکی صعود انفرادی به قله فرود او در تاریخ اسکی جهان به عنوان ، یکی از دشوارترین و شجاعانه ترین فرود هایی که تاکنون صورت گرفته ثبت خواهد شد. پس از صعود انفرادی و بدون اکسیژن به قله کی 2 ، او طی هفت ساعت اسکی کردن خود را به کمپ اصلی در ارتفاع 5000 متری رسانید. تمام فیلم های این ویدیو توسط دوربین پهباد و دوربینی که برروی کلاه آندره نصب شده ضبط شده است. فرود هیجان انگیز از قله k2 با اسکی مدت زمان صعود تا قله 3.5 روز مدت زمان فرود(اسکی):7 ساعت ارتفاع فرود : 3600 متر منبع با تشکر از توجه شما. لطفا نظرات و پیشنهادات خود درباره این مطلب را با ما و دیگر سلوچی ها در میان بگذارید. فرود از کی 2 با اسکی.mp4 .
 20. در این مقاله مهم ترین تکنیک ها و مهارت ها برای تبدیل شدن به یک راهنمای تور موفق را با شما سلوچی عزیز در میان می گذاریم.با ما همراه باشید... 10 ویژگی هر راهنمای تور موفق سلوچ 10 ویژگی هر راهنمای تور موفق چیست؟ 1 مقتدر و خوش برخورد باشید از آنجایی که فقط یک راهنمای تور همراه تعداد زیادی از گردشگران است و هرکدام از آنها بدنبال گرفتن مهم ترین اطلاعات و یافتن سرگرم کننده ترین چیزها هستند و راهنمای تور نیز بیشتر روز را با آنها سرکار دارد لذا یک راهنمای تور موفق باید به مقدار زیادی مقتدر و البته جذاب باشد. اقتدار و جذابیت می تواند در شما ذاتی باشد اما با تمرین هم می توانید این ویژگی های خوب را در خود پرورش دهید. باید هر روز به دنبال فرصت هایی بگردید تا گروه همراه خود را سرگرم و خوشحال کنید. همچنین به تجربیات قبلی خود در هدایت گروه گردشگران فکر کنید اینکه چطور و با چه تکنیک هایی توانستید موجبرضایت همراهانتان شوید. 10 ویژگی هر راهنمای تور موفق سلوچ 2 شما باید بصیرت داشته باشید! اگر مقتدرترین و جذاب ترین راهنمای تور در دنیا باشید اما کارتان را بلد نباشید حتما مخاطبان خود را از دست می دهید. وظیفه یک راهنمای تور این است که در میان همه مسئولیت های دیگر توجه کند که اعضای گروه درباره چه چیزی صحبت می کنند؟ یعنی باید برای تمام وقایع و موضوعاتی که یکی از همراهان ممکن است سوال کند پاسخ مناسبی در آستینتان باشد. [caption id="attachment_4631" align="aligncenter" width="445"] توجه کند که اعضای گروه درباره چه چیزی صحبت می کنند؟[/caption] اطمینان حاصل کنید که درباره تمام موضوعاتی که باید می دانید و بر پرسش های احتمالی تسلط کامل دارید. همچنین هر زمانی که به یکی از سوالاتی که از شما پرسیده می شود پاسخ می دهید، فکر کنید که چگونه به آن پاسخ داده اید و تمرین کنید که دفعه بعد پاسخ شایسته تری بگویید. 3 باید خوب ارتباط برقرار کنید اگر شما فرد بصیر و جذابی باشید اما نتوانید با گروه خود تعامل کنید باعث می شوید که آنها فکر کنند با معلم تاریخ دبستان خود به گردش آمده اند... همچنین این احساس را به همراهان خود می دهید که همه چیز در ارتباط با شما یک طرفه است. گردشگری فقط به معنی نشستن و شنیدن صحبت های راهنمای تور نیست بلکه با گفتگو و برخورد با دیگران تحقق پیدا می کند. پس باید با همراهان تور و و کسانی که شما راهنمایشان هستید رفاقت کنید. مطمن شوید که با اعضای تور خود به خوبی ارتباط برقرار کرده اید و کاری کنید که آنها بعد از سفر با یاد شما سفر را به خاطر بسپارند. [caption id="attachment_4628" align="aligncenter" width="514"] باعث می شوید که آنها فکر کنند با معلم تاریخ دبستان خود به گردش آمده اند![/caption] 4 شما باید یک داستان پرداز خوب باشید مردم عاشق این هستند که برایشان درباره تارخ یک شهر بگویید یا راز هایی که در پس یک یخچال بزرگ است را برایشان بگشایید اما آنها واقعا واقعا ! دوست دارند به داستان ها گوش بدهند. زمانی که مشغول سفر کردن با گروهتان هستید اگر فرصتی پیدا شد یکی دوبار سر صحبت را باز کنید و داستانی درباره یک هدف یا یک اثر ساخته بشر یا هر چیز دیگری بگویید. داستان پردازی و قصه گویی اصلا کار دشواری نیست، همه چیز به وقت شناسی شما، طول داستان و پیام آن بستگی دارد . پیش از آنکه شروع به تعریف کردن یک داستان ،ابتدا مشخص کنید که داستانگویی چقدر باید طول بکشد و بار ها داستان را برای خود تعریف کنید تا خوب برایتان جا بیوفتد. [caption id="attachment_4630" align="aligncenter" width="437"] وقت شناسی رمز موفقیت شما به عنوان یک راهنمای تور است. [/caption] 5 شما باید در مدیریت زمان و سازماندهی ماهر باشید وقت شناسی رمز موفقیت شما به عنوان یک راهنمای تور است. شما باید در زمان خاص تور را به مکان مناسب ببرید. وقتی برای بازدید می روید باید مراقب باشید که بیش از حد زمان خود را صرف نکنید. وقت گذاشتن بیشتر یا کمتر از میزان تعیین شده می تواند کل برنامه روزانه سفر را بهم بریزد. به برنامه سفر تور خود نگاه کنید و مطمن شوید دقیقا می دانید چه موقع باید در کجا باشید. سپس هر بار که توری را به آن محل خاص می برید با خودتان مرور کنید که آیا زمانی که بار قبل در آنجا صرف کردید مفید بود یا خیر؟ از خودتان بپرسید اگر بیشتر وقت می گذاشتید بهتر بود یا کمتر؟ 10 ویژگی هر راهنمای تور موفق سلوچ به علاوه شما ممکن است در صف خرید بلیط برای یک پارک ملی گروه را معطل نگهدارید یا اینکه از قبل بلیط هارا تهیه کرده باشید. همانطور که گفته شد سازماندهی و مدیریت زمان خصوصیت یک راهنمای تور موفق است. 6 شوخ طبع و با نمک باشید نیازی نیست که یک کمدین باشید تا در کارتان موفق شوید اما برای تاثیر بیشتر کلام استفاده از یکی دوتا جوک ضرر ندارد. شوخی کردن با یکی از اعضای گروه ممکن است تبعات داشته باشد لذا بهترین راه برای نشاندن گل خنده بر لبان همراهانتان شوخی کردن درباره خودتان است. روش دیگر این است که شوخ طبعی را در کارها و گفتارتان وارد کنید. درباره وقایع جالب خنده دار صحبت کنید و از وضعیت های خنده داری که ممکن است سر راه شما قرار بگیرد بیشترین بهره را ببرید. 7 با اعضای گروه همدل باشید شما به عنوان یک راهنمای تور با افراد زیادی در موقعیت های مختلف سرکار دارید پس بدون تردید باید خود را برای رویارویی با شرایط غیر متعارف آماده کنید. کلید عبور از این شرایط همدلی است. ممکن است یکی از همراهانتان خبر های بدی از خانواده اش دریافت کند یا دچار ترس و ناراحتی باشد یا از ناتوانی خاصی رنج ببرد،باید در هر شرایطی بتوانید با مشکلات روبرو شوید و اعتماد همراهانتان را جلب کنید. 10 ویژگی هر راهنمای تور موفق سلوچ توجه کنید که با اندکی همدلی کردن هم از پس تمام مشکلات بر می آیید و هم چیزهای زیادی خواهید آموخت. 8 باید یک مدیر بحران خوب باشید شما باید در برخورد با رویداد های غیر منتظره واکنش های حساب شده نشان دهید. شما به عنوان یک راهنمای تور در معرض اتفاقات پیشبینی نشده قرار دارید. برای مثال ،وضعیت هوا ممکن است به سرعت دگرگون شود ، همه چیز ممکن است بهم بریزد، یا اینکه گروه همراهتان ممکن است با همراهان قبلی شما بسیار متفاوت باشند. 10 ویژگی هر راهنمای تور موفق سلوچ [caption id="attachment_4629" align="aligncenter" width="453"] خیلی مهم است که شما آماده و انعطاف پذیر باشید و بتوانید برای شرایط پیشبینی نشده تصمیات آنی بگیرید. البته زمان و تجربه لازم است تا بتوانید برای هر شرایطی برنامه ریزی کنید اما رمز موفقیت در این است یاد بگیرید که هربار چیزی اتفاق خواهد افتاد که برایش آماده نیستید. یک راه برای آماده شدن این است که گزینه های در دسترس داشته باشید. مثلا یک کیت کمک های اولیه یا لباس های ضد آب بارانی یا مسیر دومی برای حرکت اگر لازم است از قبل مهیا نمایید. 10 ویژگی هر راهنمای تور موفق سلوچ گزینه های روی میز بیشتر این اطمینان را می دهدکه مشتریان هنوز یک تجربه عالی با شما خواهند داشت. 9 باید در مسیر یابی استاد باشید این مورد به نظر واضح می آید اما برخی از مردم ذاتا توانایی مسیریابی خوبی ندارند و ممکن است حین مسیریابی در شرایط استرس زایی قرار بگیرند. ممکن است هرگز متوجه نشوید که چه زمانی لازم است از مسیر خارج شوید. پس مهارت در مسیر یابی رمز موفقیت در کارتان خواهد بود. نکته دیگری که هر راهنمای تور باید بداند این است که معمولا گردشگران دوست دارند از شما درباره اطلاعات محلی بپرسند. کجا می شود یک اتومبیل کرایه کرد؟ درمانگاه کجاست؟ برای شام به چه رستورانی بروم؟ 10 ویژگی هر راهنمای تور موفق سلوچ با قدری تحقیق و پرس و جو می توانید در پاسخ به مشتریانتان چیزی بیش از تجربیات گذشته شان پیشنهاد کنید. 10 شما باید پرشور و اشتیاق باشید تا به یک راهنمای تور خوب تبدیل شوید اگر شما نسبت به کارتان اشتیاقی ندارید یا به اشتراک گذاشتن تجربیاتتان با آدم های جدید شما را خوشحال نمی کند لذا راهنمای تور شدن اصلا شغل مناسبی برای شما نخواهد بود. 10 ویژگی هر راهنمای تور موفق سلوچ مشتری ها پول می پردازند تا یک تجربه به یاد ماندنی داشته باشند خواه این اولین تور شما باشد خواه 10 هزارمین تور شما. آنها اصلا نباید این را بدانند. اشتیاق به کارتان می تواند باعث درخشش شما بشود ، پس یادتان باشد این شور و علاقه را با مشتریانتان به اشتراک بگذارید شما خواهید دید که هربار در خاطره آنها بازتاب می یابد! 10 ویژگی هر راهنمای تور موفق سلوچ منبع با سلوچ همراه باشید.
 21. جاذبه ییلاق سلانسر رودبار سلانسر روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رودبار و یکی از زیباترین ییلاقات رودبار رستم‌آباد از شهرهای شهرستان رودبار در استان گیلان است و در ۱۵ کیلومتری رودبار قرار دارد. این منطقه دارای طبیعت بی نظیر و بسیار زیبایی است که هر ببینده ای را مسحور خویش می کند جاذبه ییلاق سلانسر رودبار سلانسر روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رودبار و یکی از زیباترین ییلاقات رودبار رستم‌آباد از شهرهای شهرستان رودبار در استان گیلان است و در ۱۵ کیلومتری رودبار قرار دارد. این منطقه دارای طبیعت بی نظیر و بسیار زیبایی است که هر ببینده ای را مسحور خویش می کند. ییلاق سلانسر در ارتفاع 1250 متری از سطح دریا قرار دارد و در دامنه این ییلاق درختان تنومند و بزرگ و در بلندای آن علفزارهای زیبایی وجود دارد. سلانسر تابستان های بسیار خنک دارد، ارتفاع زیاد و طبیعت همیشه مه گرفته آن از زیبایی های دیگر این ییلاق است. داماش، سلانسر و درفک به دلیل داشتن چشم اندازهای طبیعی فراوان، جزء مهمترین قطب های گردشگری کشور به شمار می ‌روند. ییلاق سلانسر رودبار از هیچ گونه امکانات رفاهی نظیر آب لوله کشی ، برق و .. برخوردار نمی باشد و آب سلانسر توسط چشمه ای که در خود منطقه مسکونی واقع گشته است تامین می شود. در واقع مردم در این جا در طول سال ساکن نیستند بلکه تابستان نشین هستند و برای چراندن دام هایشان به این منطقه کوچ می کنند منابع طبیعی در حال کوچاندن این مردم از این مناطق بوده که همان طرح صیانت نام دارد.
 22. در روز اول مهرماه به استان یزد و منطقه کوهستانی ده بالا سفر کردیم و عازم صعود به شیرکوه شدیم. مسیر زیبای کوه را در میان چشم انداز های زیبا طی کردیم و در نهایت موفق به صعود به قله شدیم. گذراندن یکشب در این کوهستان زیبا در میان صدای جانوران و تماشای آسمان پر ستاره خاطره شیرینی بود که تلاش کردیم در ویدئو با شما عزیزان به اشتراک بگذاریم. با سلوچ همراه باشید... استقبال از پاییز در شیرکوه دانلود مستند با کیفیت: 720p . 480p . 360p. 270p . 148p 1080p استقبال از پاییز در شیرکوه "شیر کوه مجموعه کوه‌هایی است واقع در استان یزد که مساحتی معادل سه هزار کیلومتر مربع را شامل می‌شود. این کوه‌‌‌ها از جنوب‌غربی شهر یزد شروع و تا جنوب‌شرقی آن ادامه دارند. در مغرب یزد پهنای آن ۱۰ کیلومتر و طول آن حدود ۷۵ کیلومتر می‌باشد. این کوهستان که غالباً در زمستان از برف و یخ پوشیده است، لطيف کننده هوا و تأمين کننده آب بسياري از قنوات يزد(عروس کویر) است و به همين دليل در دل مردم جايگاه ويژه اي دارد و به حق، مادر استان یزد لقب گرفته است. شیرکوه همچنین یکی از نقاط سردسیر و خوش آب وهوای استان محسوب می‌شود و بیشتر توانمندان یزدی ویلایی در روستاهای اطراف این کوه بویژه در ده بالا ، طزرجان و بنادک سادات دارند.شیرکوه دارای قله‌های بلندی بوده و ارتفاع بلندترین نقطه آن که همان شیرکوه نام دارد از سطح دریا در حدود ۴۰۷۵ متر است. به نظر می‌رسد وجه تسمیه این کوه به دلیل شباهت آن به یک شیر خفته بر دستانش از فاصله دور ‌باشد." ویکی پدیا شیرکوه مجهز به ۴ پناهگاه می باشد و از نظر امکانات پناهگاهی یکی از بهترین قلل ایران به حساب می آید. در ارتفاع حدود ۳۴۳۰ متری مسیر صعود، سه جانپناه مجهز و تمیز وجود دارد که به خاطر دو بلندی کنار آن به پناهگاه دوپستان معروف می باشد. پرواز شاهین بر فراز دو پستان شیرکوه تماشای ویدئو
 23. در این ویدئو هیجان انگیز به شما نشان می دهیم که چگونه خود را برای صعود به کوه دماوند آماده کنید و به تماشای زیبایی های این کوه بنشینید. با سلوچ همراه باشید... چگونه به دماوند سفر کنیم؟ دانلود ویدئو با کیفیت: 148p .240p. . 360p. 480p .720p چگونه به دماوند سفر کنیم؟ کوه دماوند در ۹۰ کیلومتری شمال شرقی تهران و ۷۵ کیلومتری جنوب غربی شهر آمل در البرز مرکزی و بخش لاریجان استان مازندران قرار دارد و جاده توریستی هراز که تهران را به مازندران متصل می سازد از نزدیکی آن عبور می کند . چگونه به دماوند سفر کنیم؟ قله دماوند به ارتفاع ۵۶۷۱ متر، بعنوان بام ایران و با شهرتی جهانی یکی از منحصر بفرد ترین جاذبه های طبیعی ایران بشمار می رود. همچنین بلندترین شیب را در بین قله های آتشفشانی دنیا دارد که این کوه را در رده ی دوازدهم بلندترین قله های دنیا از نظر ارتفاع نسبی قرار میدهد. در عین حال دماوند بعنوان بلندترین قله مخروطی جهان کم‌گذرترین قله مخروطی جهان توسط کوهنوردان خارجی به‌شمار می‌رود. چگونه به دماوند سفر کنیم؟ مسیر دسترسی به کوه دماوند اگر قصد استفاده از اتوموبیل شخصی خودرا دارید باید از شهر تهران به سمت آمل حرکت نمایید و وارد جاده هراز شوید . پس از عبور از پلور، گزنک، تونل وانا، بایجان و پاسگاه ، در سمت چپ جاده خروجی روستای ناندل واقع گردیده است . بعد از پاسگاه بایجان و عبور از تونل شماره ۸ ، در سمپ چپ تابلویی در اول مسیر وجود دارد که نوشته شده به سمت خانه کوهنورد ناندل . این خروجی نه چندان هموار، ۱۶ کیلومتر تا روستای حاجی دلا، ۱۸ کیلومتر تا میان ده و ۱۹ کیلومتر تا ناندل فاصله دارد مسیر را با سرعت مطمن طی نمایید و در نهایت به روستای بسیار زیبای ناندل در ارتفاع حدود ۲۷۰۰ متری برسید. بیشتر بخوانید...
 24. اپلیکیشن هزینه سفر ویرایش شده.apkسلام بر شما دوست عزیز اگر شما اهل سفر کردن هستید حتما می دانید که یکی از مشکلات شرکت در برنامه ها و سفر های گروهی محاسبه سهم هریک از افراد در هزینه هاست. (دانلود اپلیکیشن هزینه سفر با لینک مستقیم) مادر خرج بودن مسئولیتی است که همه از آن شانه خالی می کنند. اگر مادر خرج شوید باید زمانی که دوستانتان مشغول تفریح و گردش هستند در گوشه ای بنشینید و با کاغذ و قلم درگیر باشید تا پس از انجام محاسبات طولانی بتوانید سهم هر نفر را مشخص نمایید. هر کدام از هزینه ها می تواند یک پرداخت کننده متفاوت داشته باشد اگر شما یک راهنمای تور هستید احتمالا برایتان دشوار است که صورت دقیق هزینه هارا در بیاورید و به بتوانید صورت حساب دقیقی به اعضای تور بدهید . هر زمان که بخواهید می توانید صورت حساب نهایی را ببیند و برای دوستانتان ارسال کنید اگر شما با دوستانتان زندگی می کنید مثلا دانشجو هستید و هزینه های مشترکی دارید. می دانید که به خاطر سپردن دقیق اعداد و ارقام خرج کرد ها و بعد محاسبه آنها چه کار سختی است. چرا باید از اپلیکیشن هزینه سفر استاده کنیم؟ اپلیکیشن “هزینه سفر ” به شما کمک می کند که بدون دردسر و براحتی هزینه های گروهی خودرا ثبت کنید و هر موقع بخواهید بتوانید صورت حساب دقیق هزینه هارا با فشردن یک کلیک مشاهده نمایید و برای دوستانتان ارسال نمایید. دانلود اپلیکیشن هزینه سفر با لینک مستقیم سهم در هر هزینه را می توانید به میزان دلخواه لحاظ کنید این اپلیکیشن مشکل مادر خرج بودن را هم حل کرده است . مثلا هر کدام از هزینه ها می تواند یک پرداخت کننده جداگانه داشته باشد. همچنین می توانید مشحص کنید چه کسانی در این هزینه سهیم بوده اند و البته نسبت سهم افراد را تغییر بدهید. هزینه هارا با هر نسبتی که می خواهید لحاظ کنید مثلا وقتی برای شام به رستوران می روید ممکن است کسی بخواهد غذای گرانتری سفارش بدهد اما نگران این است که هزینه غذای او به حساب بقیه منظور شود . این قبیل هزینه ها رامی توانید برای هریک از همسفران بصورت اختصاصی وارد نرم افزارکنید. دانلود اپلیکیشن هزینه سفر با لینک مستقیم با این اپلیکیشن با خیال راحت از سفرتان لذت ببرید اگر یکی از دوستانتان از دیگری پول قرض بگیرد هم می توانید استقراض را در حساب او منظور نمایید. یا ممکن است یکی از همسفران در وسط سفر از شما جدا شود. شما به راحتی می توانید در هزینه های آتی او را وارد نکنید. دانلود اپلیکیشن هزینه سفر با لینک مستقیم واحد پولی در این نرم افزار تومان است . برای جلوگیری از سردرگمی کاربر زمانی که سهم افراد اعشاری می شود بخش اعشاری را حذف کرده ایم. این کار ممکن است سهم همسفران را با خطای چند ریال نمایش بدهد. J تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به وبسایت سلوچ و شرکت “فناوران سبز زمین پاک” می باشد. برای دانلود اپلیکیشن بر روی لینک زیر کلیک نمایید: اپلیکیشن هزینه سفر ویرایش شده.apk
 25. سهند نام قله‌ای در جنوب شهر تبریز دراستان آذربایجان شرقی است ارتفاع کوه سهند از سطح دریا 3695 متر می‌باشد و مخروطی بسیار پهن و گسترده دارد که از توف‌ها و خاکسترهای فوران تشکیل گردیده و بر اثر آب‌های جاری دره‌های تنگی در آنها ایجاد شده است. سهند در زمره کوه‌های رشته کوه‌های البرز است که در شمال مراغه و از غرب به شرق کشیده شده و بلندترین قله آن جام نام دارد که ۳۷۱۰ متر ارتفاع دارد. سهند و جام دو قله به هم چسبیده این رشته کوه می‌باشند. سهند در تمام سال پوشیده از برف است. دامنه‌های سهند در طول سال پوشیده از گل و ریحان و لاله واژگون است. کوهستان سهند بعد از سبلان یکی از بزرگترین و مهمترین برجستگی‌های آذربایجان و از معروفترین کوه‌های آتشفشان و خاموش ایران است که در 50 کیلومتری جنوب تبریز و 40 کیلومتری شمال مراغه قرار گرفته است. قله منفرد و آتشفشانی خاموش سهند در میان جلگه آذربایجان قد برافراشته است این کوهستان آتشفشانی خاموش شبیه آرارات و البرز و سبلان بوده خط فاصل بین دو توده خروجی البرز و توده ارمنستان به وجود آمده است. ارتفاع متوسط سهند 1400 تا 2200 متر بوده که در آن بریدگی‌های سخت، دامنه‌هائی با شیب تند با تنگه‌های باریک و رشته کوه‌ها کشیده شده در موازات یکدیگر به وجود آمده است. در این تنگه‌های کوهستانی رودخانه‌های پر آبی به سوی دو آبگیر عمده آذربایجان یعنیدریاچه ارومیه و دره قزل اوزن جریان دارند. جهت رشته کوه‌های سهند اکثراً شرقی - غربی است ولی در مجموع کوه‌های سهند به صورت شعاعی در جهت مساوی کشیده شده‌اند. حد شرقی سهند، شهرستان هشترود تا دره قزل اوزن و حد غربی آن سواحل شرقی دریاچه ارومیه می‌باشد.
 26. قله قارون در پانزده کیلومتری دورود، در منطقه ای استراتژیک واقع شده است که به دهها کیلومتر محیط کوهستانی اطراف خود احاطه دارد. این قله باشکوه از دیرباز به عنوان یک قلعه برای مقاصد نظامی کاربرد داشته است. اما امروز طبیعت اطراف قله قارون و جنگلها، چشمه ها و کوهها و دره های کوهستان قارون، این منطقه را به یکی از مقاصد گردشگری برای کوهنوردان و طبیعت دوستان تبدیل کرده است. براي استفاده از طبيعت سرسبز منطقه قارون لرستان مي توانيد با قطار به ايستگاه راه آهن قارون بياييد. همچنین با استفاده از جاده آسفالته کوهستانی و البته خطرناک، نیز می توانید با ماشين هم به دامنه کوه قارون یعنی دره پیامنی یا روستای اوبید بیایید. برای صعود به قله قارون حدود سه ساعت زمان نیاز دارید. بهترین زمان برای استفاده از مناظر شگفت انگیز طبیعت منطقه قارون نیمه فروردین تا نیمه اردیبهشت است.
 1. نمایش فعالیت های بیشتر